Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Klempíř stavební
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro klempířské výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy, zejména výkresy pro stavební klempířské výrobky a jejich části Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou zprávou a technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Vypracovat dokumentaci ke zhotovení jednoduchého klempířského výrobku pro stavbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit výkresovou dokumentaci stavebních klempířských konstrukcí Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Číst prováděcí výkresy stavebních klempířských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém značení Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Používat dílenské tabulky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Pracovat s technickou dokumentací pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla BOZP, PO a hygieny práce Ústní ověření
b Zvolit vhodný technologický postup Ústní ověření
c Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky včetně osobních ochranných prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět související pomocné výpočty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Rozměřit plechový dílec podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy klempířských prvků Ústní ověření nad technickým výkresem
b Provádět výpočty spotřeby materiálu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a pomůcky podle požadovaného technologického postupu Praktické předvedení
b Připravit plechové časti k montáži podle typu spojení do celků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést spojení a dokončovací práce Praktické předvedení
d Provést kontrolu výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup, vhodné stroje, nářadí a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit požadovaný výrobek dle dokumentace při dodržení technologického postupu Praktické předvedení
c Kontrolovat a dokončovat výrobky podle připravených šablon Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat způsoby montáže výrobků do stavebních konstrukcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy střech a plechových krytin Ústní ověření nad technickým výkresem
b Zhotovit podklad pod plechovou krytinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Montovat plechovou krytinu střechy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat a dodržovat pravidla BOZP při práci ve výškách a používat osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zpracování klempířských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení požadované operace a zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zpracovat výrobek s využitím strojního zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení požadované operace a zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Obsluhovat klempířské stroje a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, ošetřovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o absolvování kurzu pájení naměkko.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech je třeba při hodnocení uchazeče postupovat v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí a podle pravidel cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná