Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kameník
Platnost standardu: Od 29.1.2009 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat informace a porozumět jim Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy BOZP a orientovat se v nich Písemně nebo slovně
b Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
c Popsat možnosti ochrany životního prostředí proti vlivu strojů – ochrana proti hluku, zacházení se škodlivými látkami Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci strojů Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat konstrukci stroje podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
c Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování a udržování strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroj podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
c Popsat údržbu Slovně a prakticky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používaní ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a prostředky pro manipulaci Prakticky předvést s vysvětlením
b Ručně manipulovat s materiály podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
c Manipulovat s materiály mechanizačními prostředky podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
d Popsat údržbu zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
e Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování pil při zpracování suroviny na polotovary

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pilu podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu pily Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit pilu k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat pilu při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit pilu po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování velkokotoučových pil

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pilu podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu pily Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit pilu k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat pilu při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit pilu po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit zařízení k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat zařízení při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit zařízení po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování zvedacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit zařízení k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat zařízení při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit zařízení po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat soustruh a jeho obsluhu Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat vrtačku a její obsluhu Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit stroj k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat stroj při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit stroj po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování kompresorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kompresor Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu kompresoru Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit kompresor k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Instalovat rozvod stlačeného vzduchu ke spotřebičům Prakticky předvést s vysvětlením
e Obsluhovat kompresor při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Ošetřit kompresor po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
g Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu zařízení dle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit zařízení k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat zařízení při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit zařízení po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit zařízení k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat zařízení při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit zařízení po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroj nebo zařízení Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat obsluhu Prakticky předvést s vysvětlením
c Připravit stroj nebo zařízení k výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
d Obsluhovat stroj nebo zařízení při výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
e Ošetřit stroj nebo zařízení po skončení výkonu Prakticky předvést s vysvětlením
f Provést úpravu řídícího programu podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
g Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání kameník,

z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými programově řízenými stroji a zařízeními a kamenickými materiály pro plnění zadaných úkolů

Nářadí a zařízení: ruční a strojní zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, vrtačky, soustruhy, kompresory, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem, zařízení pro řezání kamene vodním paprskem, programově řízené stroje a zařízení, kotoučové a listové pily, brousící a leštící stroje

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Dokumentace související s hodnocenými činnostmi

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR