Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Koksař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě koksu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro koksovací proces, přípravu uhelné vsázky, expedici koksu Ústní ověření
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při koksování Ústní ověření
c Číst metalurgické postupy procesu koksování Ústní ověření
d Orientovat se v DTP koksárenských baterií a přípravy vsázky Ústní ověření
e Popsat rozdíly mezi bateriemi pěchovanými a sypnými (výhody, nevýhody) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v koksárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, předvést a popsat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a důvody jejich použití na koksovně Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci na koksovně Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla platná pro práci na ochoze baterií a pro práci s plynovém zařízení Ústní ověření
d Popsat hlavní charakteristiky topných plynů používaných k otopu koksárenských baterií se zaměřením na bezpečnost Ústní ověření
e Vyjmenovat pravidla pro izolaci zařízení na koksárenské baterii a obsluhovacích strojích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek v procesu koksování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zkoušky prováděné na bateriích (MICUM – zkouška pevnosti a otěrnosti koksu) Ústní ověření
b Popsat zkoušky parametrů CSR (pevnost koksu po reakci) , CRI (index reaktivity koksu). Vysvětlit význam těchto parametrů Ústní ověření
c Kontrolovat základní kvalitativní parametry koksu a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava vstupů pro koksárenské procesy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat vady Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat manipulační mechanizmy, plnicí vůz, vodicí vůz, výtlačný stroj, stroj obsluhy stropu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koksárenských baterií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování topných armatur Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Spolupracovat při regulaci teplot a tahu v otopném systému baterie Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vést evidenci o průběhu koksování a stavu zařízení Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit princip topení koksárenským plynem a vysokopecním plynem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v provozu koksování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkci strojů a zařízení používaných v procesu koksování Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním prostředí
b Určit části jednotlivých zařízení a strojů na koksovně a uvést jejich základní vlastnosti Ústní ověření
c Obsluhovat zařízení koksových baterií Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat zařízení uhelné vsázky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Obsluhovat zařízení dopravy uhelné vsázky a koksu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Obsluhovat zařízení expedice včetně třídění koksu a nakládky výrobků koksovny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Popsat funkci předlohy na koksárenské baterii Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-baterii#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

TŽ, a. s.

OKK, a. s