Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Koksař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při zpracování koksárenského plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při zpracování koksárenského plynu Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Vysvětlit technologické postupy procesů čištění koksárenského plynu Ústní ověření
d Charakterizovat vlastnosti koksárenského plynu a dalších nebezpečných látek vyskytujících se v chemické části koksovny Ústní ověření
e Charakterizovat koksochemické produkty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v koksárenském provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, předvést a popsat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a důvody jejich použití na chemické části koksovny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat základní pravidla pro práci v karcinogenním prostředí a další bezpečnostní rizika koksochemického provozu Ústní ověření
c Vyjmenovat základní pravidla pro práci s chemickými látkami a směsmi, jejich skladování, použití, nakládání s odpady včetně znalosti jejich bezpečnostních listů a pravidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prováděné analýzy při zpracování koksového plynu Ústní ověření
b Prakticky provést odběry vzorků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava výstupů z chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zpracování odpadních vod Ústní ověření
b Provést expedici včetně nakládky surového koksárenského benzolu, surového černouhelného dehtu a dalších koksochemických produktů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit kvalitativní ukazatele vyčištěného koksárenské plynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v chemické části koksovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných v koksochemickém provozu, vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
b Obsluhovat zařízení pro chlazení surového koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat zařízení pro odsávání surového koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat zařízení pro odsíření a odčpavkování koksárenského plynu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Obsluhovat zařízení benzolové stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Obsluhovat zařízení pro zpracování odpadních vod Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/koksar-obsluha-chemicke-c#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti koksárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru studia.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo hutnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti výroby výrobků koksovny, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oboru studia.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška musí probíhat v reálném provozu koksovny.

 

Strojní a technologické vybavení koksárenské části koksovny:

 • koksárenské baterie
 • třídírna koksu,
 • příprava uhelné vsázky
 • manipulační mechanizmy
 • plnicí vůz
 • vodicí vůz
 • výtlačný stroj

 

Strojní a technologické vybavení chemické části koksovny:

 • zařízením a technologií na výrobu benzolu
 • zařízením a technologií na odsíření a odčpavkování koksárenského plynu
 • zařízením biologického čištění odpadních vod
 • manipulačními mechanismy

 

Provozní normy

Technická dokumentace ke strojům a zařízením

Technologické tabulky

Výrobní dokumentace

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

TŽ, a. s.

OKK, a. s