Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce dřevěných hraček
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technický výkres, tzn. přečíst základní rozměry výrobku, dané materiály a konstrukční spoje Praktické předvedení
b Orientovat se v platné normě evropské směrnice o bezpečnosti hraček a herních objektů Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat kótovaný technický výkres se značením materiálu a stupně opracování podle předloženého výtvarného návrhu hračky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a stanovit způsob provedení technologických operací a stanovit jejich návaznost pro zhotovení hračky podle vypracovaného technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení hračky podle vypracovaného technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dřevěných hraček a herních objektů podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit individuální hračku podle vypracovaného technického výkresu do stavu před provedením povrchové úpravy Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby údržby příslušných nástrojů a jejich broušení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou hračku k příslušné povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provedení povrchové úpravy štětcem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést příslušnou povrchovou úpravu na vyrobené hračce Praktické předvedení
c Popsat postupy tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace tmelu Ústní ověření
d Popsat postup moření dřevěné hračky Ústní ověření
e Popsat postup vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě Ústní ověření
f Popsat povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
g Popsat použití netradičních povrchových úprav dřevěné hračky patinováním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést soustružení na zkušebním vzorku podle výkresu součásti Praktické předvedení
b Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojních zařízení pro podélné a příčné řezání Ústní ověření
c Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro vrtání, dlabání a frézování Ústní ověření
d Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro soustružení, tvarování na spodní frézce, rovinné frézování a broušení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-drevenych-hracek#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů, kritérium b) autorizovaná osoba vytvoří 20 otázek, z nichž bude sestaven test o 10 otázkách se třemi odpověďmi se zaměřením na bezpečnost mechanismů a povrchových úprav.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů uchazeč postupuje podle technického výkresu zhotoveného uchazečem.

 

V rámci ověřování dalších odborných způsobilostí tohoto hodnoticího standardu uchazeč vyrobí hračku podle technického výkresu zhotoveného uchazečem podle uvedeného výtvarného návrhu předloženého autorizovanou osobou.

 

Ověření odborné způsobilosti Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení spočívá v předvedení soustružení podle kótovaného výkresu součásti hruškovitého tvaru o rozměrech: průměr 100 mm a délka 200 mm. Kótovaný výkres je v měřítku 1:1.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu i ve vztahu k bezpečnosti dítěte, které hračku používá, dále její přesné provedení a estetické ztvárnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MZLU Brno - Ústav nábytku, designu a bydlení

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla