Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce dřevěných hraček
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technický výkres, tzn. přečíst základní rozměry výrobku, dané materiály a konstrukční spoje Praktické předvedení
b Orientovat se v platné normě evropské směrnice o bezpečnosti hraček a herních objektů Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat kótovaný technický výkres se značením materiálu a stupně opracování podle předloženého výtvarného návrhu hračky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a stanovit způsob provedení technologických operací a stanovit jejich návaznost pro zhotovení hračky podle vypracovaného technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení hračky podle vypracovaného technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dřevěných hraček a herních objektů podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit individuální hračku podle vypracovaného technického výkresu do stavu před provedením povrchové úpravy Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby údržby příslušných nástrojů a jejich broušení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy dřevěných hraček a herních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou hračku k příslušné povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provedení povrchové úpravy štětcem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést příslušnou povrchovou úpravu na vyrobené hračce Praktické předvedení
c Popsat postupy tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace tmelu Ústní ověření
d Popsat postup moření dřevěné hračky Ústní ověření
e Popsat postup vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě Ústní ověření
f Popsat povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
g Popsat použití netradičních povrchových úprav dřevěné hračky patinováním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést soustružení na zkušebním vzorku podle výkresu součásti Praktické předvedení
b Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojních zařízení pro podélné a příčné řezání Ústní ověření
c Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro vrtání, dlabání a frézování Ústní ověření
d Popsat přípravu, seřízení, používání a ošetřování strojního zařízení pro soustružení, tvarování na spodní frézce, rovinné frézování a broušení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-drevenych-hracek#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů, kritérium b) autorizovaná osoba vytvoří 20 otázek, z nichž bude sestaven test o 10 otázkách se třemi odpověďmi se zaměřením na bezpečnost mechanismů a povrchových úprav.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování dřevěných hraček a herních objektů uchazeč postupuje podle technického výkresu zhotoveného uchazečem.

 

V rámci ověřování dalších odborných způsobilostí tohoto hodnoticího standardu uchazeč vyrobí hračku podle technického výkresu zhotoveného uchazečem podle uvedeného výtvarného návrhu předloženého autorizovanou osobou.

 

Ověření odborné způsobilosti Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení spočívá v předvedení soustružení podle kótovaného výkresu součásti hruškovitého tvaru o rozměrech: průměr 100 mm a délka 200 mm. Kótovaný výkres je v měřítku 1:1.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu i ve vztahu k bezpečnosti dítěte, které hračku používá, dále její přesné provedení a estetické ztvárnění.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání umělecký truhlář a řezbář + střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném nástavbovém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo výroby dřevěných hraček, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interiérové tvorby, uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo v oblasti tvorby hraček a herních předmětů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interiérové tvorby, uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti designu herních předmětů nebo interiérové tvorby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tvorby hraček a herních předmětů, interiérové tvorby a výroby nebo uměleckořemeslného zpracování dřeva, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interiérové tvorby, uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti užité výtvarné tvorby zaměřené na design interiéru a nábytku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti interiérové tvorby, uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interiérové tvorby, uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo tvorby hraček a herních předmětů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Truhlářská dílna splňující minimálně následující požadavky na materiálně-technické vybavení:

 • prostory s přívodem elektrické energie odpovídající bezpečnostním předpisům,
 • nástroje a nářadí, resp. souprava ručního nářadí pro práci truhláře:

úhelník 300 mm

rámová pila

pila ocaska

pila děrovka

lupénková pila

špice

nebozez ø 3 a 6 mm

sada vrtáků do dřeva ø 6, 8, 10 mm

rašple

pilníky (plochý, kulatý a trojúhelníkovitý)

dláta šířky 6, 12, 18, 24 mm

hoblík uběrák

hoblík hladík

hoblík klopkař

hoblík cidič

hoblík římsovník

hoblík zubák

hoblík macek

cidlina s ocílkou

brusný kámen

obtahovací kámen

sada základních dlát soustružnických (rovné, šikmé, oblé, duté a upichovací)

souprava pro ostření ručního nářadí.

 • strojní zařízení:

kotoučová pila s příčným vozíkem

rovinná srovnávací frézka

rovinná tloušťkovací frézka

pásová pila

vrtací dlabačka a sada základních dlabacích vrtáků

spodní frézka s vozíkem pro příčné frézování a sadou základních fréz

horní frézka i ruční, se sadou základních stopkových fréz

soustruh na dřevo

ruční vrtačka

odsávací dílenské zařízení do vaku

 • ochranné pracovní pomůcky.

 

Pro ověření jednotlivých kritérií hodnocení autorizovaná osoba připraví:

 • technický výkres hračky min. rozměru A4
 • výtvarný návrh hračky min. rozměru A4
 • rýsovací potřeby, rýsovací papír min. rozměru A4
 • materiály pro zhotovení hračky odpovídající zadání, tj. podle výtvarného návrhu
 • kótovaný výkres součásti hruškovitého tvaru

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda), umožňující jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání až 180 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 18 až 21 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MZLU Brno - Ústav nábytku, designu a bydlení

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla