Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika posilování, metody a jeho odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu (hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink) Písemné nebo ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy posilování, techniku cvičení, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit modelový příklad zápisu praktické lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
h Popsat historii vzniku metody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 5-10 cviků s využitím lehkých činek a těžké posilovací tyče do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 5-10 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „nakládací činky“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady 5-10 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit vždy kritérium a), a z b) – e) splnit 2 kritéria.
3

Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení, kritérium e)

- Uchazeč ke zkoušce přinese sestavený metodický dopis v podobě zápisu posilovací lekce dlouhé 60 minut. Metodický dopis bude graficky a písemně (na počítači) zpracován a bude rozpracován do jednotlivých částí cvičební jednotky: rozcvičení, hlavní část hodiny, strečink, práce na zemi (posilování), závěrečný strečink. V jednotlivých částech cvičební jednotky budou zaznamenány jednotlivé cviky jdoucí za sebou tímto způsobem: grafický záznam pohybu (figurka nebo fotografie), názvoslovný popis jednotlivých cviků, dávkování a počet opakování v sériích dle výkonnosti klientů, fyziologický účinek. Svůj návrh u zkoušky uchazeč obhájí, případně předvede vybranou část metodického dopisu a zdůvodní ji.

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení:

– uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek, upřesnění k plnění:

– uchazeč musí vždy splnit hodnotící kritérium a) a výběr dvou dalších kritérií je v kompetenci uchazeče

 

Ad kompetence Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů, kritérium a):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství.

 

kritérium b):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období.

 

kritérium c):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro jedince staršího věku a uvedení možných zdravotních rizik.

 

Autorizovaná osoba si pro teoretickou část zkoušky připraví:

– soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

– soubor otázek speciální části (v tomto případě posilovacích forem cvičení) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

– při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

– autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pilates Institute

Fitness Blue Gym Academy

Power Yoga Akademie s.r.o.

Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz