Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit specifika posilování, metody a jeho odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu (hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink) Písemné nebo ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy posilování, techniku cvičení, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit modelový příklad zápisu praktické lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
h Popsat historii vzniku metody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příklady 5-10 cviků s využitím lehkých činek a těžké posilovací tyče do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příklady 5-10 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „nakládací činky“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady 5-10 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit vždy kritérium a), a z b) – e) splnit 2 kritéria.
3

Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení, kritérium e)

- Uchazeč ke zkoušce přinese sestavený metodický dopis v podobě zápisu posilovací lekce dlouhé 60 minut. Metodický dopis bude graficky a písemně (na počítači) zpracován a bude rozpracován do jednotlivých částí cvičební jednotky: rozcvičení, hlavní část hodiny, strečink, práce na zemi (posilování), závěrečný strečink. V jednotlivých částech cvičební jednotky budou zaznamenány jednotlivé cviky jdoucí za sebou tímto způsobem: grafický záznam pohybu (figurka nebo fotografie), názvoslovný popis jednotlivých cviků, dávkování a počet opakování v sériích dle výkonnosti klientů, fyziologický účinek. Svůj návrh u zkoušky uchazeč obhájí, případně předvede vybranou část metodického dopisu a zdůvodní ji.

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení:

– uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek, upřesnění k plnění:

– uchazeč musí vždy splnit hodnotící kritérium a) a výběr dvou dalších kritérií je v kompetenci uchazeče

 

Ad kompetence Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů, kritérium a):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství.

 

kritérium b):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období.

 

kritérium c):

– popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro jedince staršího věku a uvedení možných zdravotních rizik.

 

Autorizovaná osoba si pro teoretickou část zkoušky připraví:

– soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

– soubor otázek speciální části (v tomto případě posilovacích forem cvičení) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

– při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

– autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou + odborné speciální vzdělání u školícího centra akreditovaného u MŠMT v dané oblasti (instruktor posilovacích forem cvičení) úspěšně dokončené závěrečnou zkouškou + 8 let instruktorské praxe v oblasti fitness, z toho alespoň 3 roky lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů pro instruktory posilovacích forem cvičení, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

b) Vyšší odborné vzdělání v oblasti tělovýchova, sport, tanec nebo zdravotnictví + odborné speciální vzdělání u školícího centra akreditovaného u MŠMT v dané oblasti (instruktor posilovacích forem cvičení) úspěšně dokončené závěrečnou zkouškou + 6 let instruktorské praxe v oblasti fitness, z toho alespoň 3 roky lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů pro instruktory posilovacích forem cvičení, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (v případě, že součástí studia bylo absolvování kurzu první pomoci, není nutné dokládat)

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na tělovýchovu, sport, tanec nebo zdravotnictví + odborné speciální vzdělání u školícího centra akreditovaného u MŠMT v dané oblasti (instruktor posilovacích forem cvičení) úspěšně dokončené závěrečnou zkouškou + 5 let instruktorské praxe v oblasti fitness, z toho alespoň 3 roky lektorské praxe ve vedení odborných vzdělávacích kurzů pro instruktory posilovacích forem cvičení, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (v případě, že součástí studia bylo absolvování kurzu první pomoci, není nutné dokládat)

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– místnost určená pro cvičení skupinových lekcí aerobních a posilovacích forem cvičení

– místnost vybavená k písemné a ústní zkoušce, psací potřeby

– cvičební podložky a pomůcky (lehké činky, těžká posilovací tyče do 5 kg, velký balón, overball, nakládací činky, bosu, step)

– hudební aparatura doplněná mikroportem, příslušné nosiče s hudbou

– anatomické mapy člověka – kosterní, svalový systém

– figurína určená k nácviku a předvedení resuscitace

– zdravotnický materiál nutný pro poskytnutí první pomoci

– minimálně 3 modeloví cvičící

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 2,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pilates Institute

Fitness Blue Gym Academy

Power Yoga Akademie s.r.o.

Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz