Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel základních norem z oblasti příjmu a vysílání vysokofrekvenčního signálu Ústní ověření
b Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít technické normy při návrhu vysokofrekvenčního napájecího vedení Praktické předvedení
d Použít katalog součástek ke stanovení parametrů měřených hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout komponenty vysokofrekvenčního napájecího vedení podle zadané situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologie montáže vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje a materiály pro každou činnost při montáži vedení Praktické předvedení
d Navrhnout úchyty a prostupy vedení Praktické předvedení
e Vypočítat parametry anténního rozvodu pro zadanou situaci Praktické předvedení
f Posoudit úroveň bezpečnostních opatření v návrhu elektrického vedení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a testování kabelových svazků a kabelových propojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné typy kabelů komunikační sběrnice Ethernet z předloženého katalogu kabelů a vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné typy kabelů pro venkovní silový rozvod 3 x 400/230V z předloženého katalogu kabelů a vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat kabely z vhodných materiálů do prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru z předloženého katalogu kabelů a vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést testování kompletního elektrického propojení kabelového svazku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit správnou polohu kontaktu kabelového svazku Praktické předvedení a ústní ověření
f Zjistit správný tvar kontaktu kabelového svazku Praktické předvedení a ústní ověření
g Detekovat přítomnost jednotlivých komponent kabelového svazku (krytky, sekundární zajištění, spony apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
h Zjistit správnou variantu kódování kabelového svazku Praktické předvedení a ústní ověření
i Testovat vodotěsnost konektorů kabelového svazku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vztahy mezi veličinami ve vysokofrekvenční elektrotechnice (přenos výkonu po přenosovém vedení, antény, základní vlastnosti vlnovodu, resonátory) Písemné ověření
b Charakterizovat základní typy antén, popsat jejich vlastnosti a použití Písemné ověření
c Vybrat vhodný typ antény pro zadaný případ použití Praktické předvedení
d Popsat funkce vysokofrekvenčních zesilovačů (linearizované zesilovače, pásmové zesilovače, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače) Písemné ověření
e Rozlišit a popsat základní mikrovlnné přenosové struktury (souosá a jiná vedení s vlnou TEM, kovové trubkové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu, mikrovlnné integrované obvody) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést výpočet zesílení, útlumu, úrovně přijímaného signálu ze zadaných hodnot (napětí, zesílení atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat rozdíly měření na vysokých a na nízkých frekvencích Ústní ověření
b Změřit základní parametry koncových stupňů vysokofrekvenčních zařízení (antén) Praktické předvedení
c Analyzovat a lokalizovat možné zdroje rušení signálu Praktické předvedení
d Vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout korekce nastavení zařízení k dosažení požadovaných hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
e Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí Praktické předvedení
f Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést revizi na zařízeních a v instalacích anténních rozvodů a popsat pracovní úkony nutné k provedení údržby včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy anténního rozvodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy přijímacího nebo vysílacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit a porovnat technické parametry antény před opravou a po opravě a výsledky měření zdokumentovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro instalace anténních rozvodů Ústní ověření
b Popsat strukturu záznamu a zdůvodnit periodu údržby a revize anténních rozvodů Ústní ověření
c Vypracovat osnovu zápisu z revize vysílacího zařízení a zdůvodnit jednotlivé kroky revize Praktické předvedení
d Provést zápis do provozního deníku určeného zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit instruktáž k zaškolení uživatelů zařízení Praktické předvedení
b Seznámit obsluhu s postupy k ověření, zda je zařízení bez napětí a k spolehlivému zajištění zařízení proti zapnutí Praktické předvedení
c Seznámit obsluhu s používáním ochranných zařízení a pomůcek a s bezpečným pracovním postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí Praktické předvedení
b Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
c Posoudit úroveň bezpečnostních opatření v návrhu elektrického vedení Praktické předvedení
d Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-koncovych-#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních c), d), Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy a), b), c), d), f), Výběr a testování kabelových propojektů a), b), c), Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení c), e), Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení b), c), d), e), f), Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení a), b), c), d), Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení c), d), Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě a), b), c), d), připraví autorizovaná osoba tři úlohy s konkrétním zadáním, jedno ze zadání si uchazeč vybere.

 

Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních b), Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy e), Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén a), Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení b), d), f), připraví autorizovaná osoba tři zadání, jedno ze zadání si uchazeč vybere.

 

Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních a), Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén a), b), d), e), f), Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení a), b), připraví autorizovaná osoba jedno zadání.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Elektrotechnická asociace České republiky

Vojenský technický ústav, s. p.