Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Kovář ruční
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výkovků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Ústní ověření nad výkresovou dokumentací
b Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Ústní ověření s vyhledáním v dílenských tabulkách a výběrech z norem
c Vyplnit dokumenty o průběhu výroby Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek ručního kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit pro danou strojní součást náčrt postupu kování Praktické předvedení
b Stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup výroby volně kovaného výkovku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsob kontroly přesnosti výkovku (měřidla, šablona apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat běžné kovářské nástroje, nářadí a pomůcky a provést samostatně (popř. ve dvojici) pěchování, prodlužování a osazování při ručním kování Praktické předvedení
b Vysvětlit vznik vnitřních a vnějších kovárenských vad a popsat zkoušky pro jejich zjištění Ústní ověření
c Ručně naostřit sekáč nebo podobný nástroj včetně zakalení a popuštění vnitřním teplem Praktické předvedení
d Ručně ohnout (popř. ve dvojici) tlusté plechy, tyčový a profilový materiál do předepsaného tvaru za tepla Praktické předvedení
e Vykovat obráběcí nůž z rychlořezné oceli Praktické předvedení
f Vykovat kladivo nebo jiný ruční nástroj Praktické předvedení
g Vykovat jeřábový hák Praktické předvedení
h Spojit řetěz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha kovářských pecí nebo výhní a bucharů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést do provozu kovací výheň Praktické předvedení
b Uvést do provozu a seřídit plynem vytápěnou pec Praktické předvedení
c Uvést do provozu pneumatický nebo pružinový buchar Praktické předvedení
d Vyměnit pracovní nástroje a seřídit pneumatický nebo pružinový buchar Praktické předvedení
e Provést měření kovací teploty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritéria a)+c)+d)+e) nebo b)+c)+d)+e).
3

Ošetřování a údržba kovářských pecí nebo výhní nebo bucharů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní ošetření výhně Praktické předvedení
b Provést denní ošetření peci, která je vytápěna plynem Praktické předvedení
c Provést denní ošetření bucharu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) nebo b) nebo c).
3

Ruční kování neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny, které se zpracovávají ručním kováním Ústní ověření
b Vysvětlit stanovení teploty ohřevu neželezných kovů a slitin Ústní ověření
c Uvést do provozu odporovou ohřívací pec Praktické předvedení
d Popsat tepelné zpracování neželezných kovů a slitin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tepelné zpracování ručně kovaných výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit vsázku do výhně nebo do plynové komorové pece Praktické předvedení
b Provést kalení s popouštěním vnitřním teplem Praktické předvedení
c Provést kalení s následným popouštěním v peci Praktické předvedení
d Vyjmenovat druhy tepelného zpracování a jejich účel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP), nutné pro práci kováře Ústní ověření
b Vysvětlit, co je to integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci v prostorech kovárny Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny Ústní ověření
e Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze odporové elektrické pece Ústní ověření
f Vyjmenovat zásady bezpečnosti při obsluze plynem vytápěné pece Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kovar-rucni#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj Opava, a. s.

SPŠ Frýdek – Místek

Forcut, s. r. o. Ostrava