Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v dřevozpracující výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vypracovat výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat, zdůvodnit druh a zvolit množství použitých materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést pracovní postupy podle konkrétního zadání a upozornit na možné chyby při řezání a hoblování Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést opracování materiálů a zhotovení dřevěných prvků konstrukcí podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a určit jejich použití podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat druhy tesařských spojů a určit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit spoje tesařských konstrukcí - čep a dlab, přeplátování, kolmé zapuštění Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení a manipulačních prostředků pro tesařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit použité nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro tesařské práce podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat použité nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro tesařské práce podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Bednění základového pásu, bednění sloupu čtvercového průřezu, bednění trámu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podle konkrétního zadání postupy provedení jednotlivých bednění Ústní ověření
b Sestavit bednění podle konkrétního zadání, popsat jeho části, funkci a zajištění bednění Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Montáž a demontáž tesařských systémových bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit montáž jednotlivých prvků tesařského systémového bednění podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a zdůvodnit demontáž, ošetření, opravu a uložení prvků tesařského systémového bednění podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce se ověřují kompetence a kritéria sestavené v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při nichž se klade důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů a na kvalitu provedené práce:

 

 1. měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce bednění podle konkrétního zadání autorizované osoby
 2. zhotovení minimálně jednoho druhu jednoduchého bednění, a to z těchto možností:
 • bednění základového pásu v rozsahu: minimální délka cca 1500 mm, šířka asi 250 mm, výška cca 300 mm, s jedním rohem,
 • bednění sloupu čtvercového průřezu: průřez cca 300 x 300 mm, výška cca 1000 mm,
 • bednění trámu: minimálně s jednou řadou stojek, délka cca 1000 mm, šířka cca 300 mm, výška cca 300 mm,
 1. montáž a demontáž systémového bednění včetně příslušenství pro bednění jednoho z výše uvedených bednění, např. sloupu, trámu.

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí mít vlastní pracovní oděv, obuv a OPP podle konkrétního zadání (pracovní rukavice).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání tesař, zedník, nebo v jiných dřevozpracujících oborech a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti dřevařské nebo stavební výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevařské nebo stavební výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské nebo stavební výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti dřevařské nebo stavební výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské nebo stavební výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast stavebnictví nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevařské nebo stavební výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-026-E Dělník/dělnice výroby bednění + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevařské nebo stavební výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště vybavené potřebnými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění dřevařských prací odpovídající požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Materiální a technické předpoklady splňuje pracoviště vybavené:

 • tesařskými materiály pro výrobu bednění
 • díly potřebnými k montáži tesařského systémového bednění
 • mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními, která odpovídají požadavkům BOZP a hygienickým předpisům
 • projektovou dokumentací související s hodnocenými činnostmi
 • měřidly - metr skládací, metr svinovací, pásmo, tyčové měřidlo, úhelník s příložníkem, úhelník stavitelný (120 mm), pokosník, vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr, laserová vodováha se stativem, vlhkoměr
 • rýsovacími pomůckami - tesařská tužka, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem
 • nářadím - sada plochých a křížových šroubováků, sada plochých, nástrčných klíčů, truhlářská ztužidla, tesařské ruční pily, tesařské sekery, ruční hoblíky, dláta, vrtáky na dřevo, rašple, kladiva, páčidlo, štípací a kombinované kleště, dřevěné nebo kovové kozy, elektrický prodlužovací kabel délky 24 m/230 V
 • stroji a zařízením - ruční motorová pila, přímočará pila, stolová kotoučová pila formátovací, srovnávací a tloušťkovací frézka, elektrická ruční vrtačka, elektrický šroubovák, nastřelovačka na hřebíky, jednoduchá sada systémového nosníkového nebo rámového bednění s možností ruční manipulace

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s.

Radek Nový - RN střechy