Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný materiál podle daného polotovaru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout způsob aplikace daného materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Ústní ověření
d Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence Ústní ověření
e Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Ústní ověření
f Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a provést moření dílců Praktické předvedení
b Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu dle zvoleného pracovního postupu Praktické předvedení
c Provést kontrolu dokončených dílců Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu Ústní ověření
b Obsluhovat ruční stříkací vzduchové pistole, tlaková stříkací zařízení s ruční pistolí, kompresory Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést čištění a základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-86ff#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k povrchové úpravě 12 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (MDF deska, HDF deska, překližka, spárovka, dýhovaná DTD, dýhovaná laťovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu nátěrových hmot na nábytkový dílec.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s aplikačním předpisem a technickým listem nátěrové hmoty, kontrolu kvality nábytkového dílce připraveného k povrchové úpravě, kontrolu viskozity nátěrové hmoty, spuštění aplikačního zařízení, základní nastavení, povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou, povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou, povrchovou úpravu nábytkového dílce z překližky, spárovky, dýhované DTD, dýhované laťovky vodou ředitelným transparentním lakem, povrchovou úpravu nábytkového dílce z překližky, spárovky, dýhované DTD, dýhované laťovky polyuretanovým transparentním lakem, kontrolu kvality, odstínu a lesku povrchově upraveného nábytkového dílce, opravu defektů, údržbu aplikačního zařízení.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o.

TON, a. s.

PUKR, s. r. o.