Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný materiál podle daného polotovaru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout způsob aplikace daného materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Ústní ověření
d Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence Ústní ověření
e Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Ústní ověření
f Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a provést moření dílců Praktické předvedení
b Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu dle zvoleného pracovního postupu Praktické předvedení
c Provést kontrolu dokončených dílců Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu Ústní ověření
b Obsluhovat ruční stříkací vzduchové pistole, tlaková stříkací zařízení s ruční pistolí, kompresory Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést čištění a základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-86ff#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování kritérií hodnocení bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k povrchové úpravě 12 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (MDF deska, HDF deska, překližka, spárovka, dýhovaná DTD, dýhovaná laťovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu nátěrových hmot na nábytkový dílec.

 

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s aplikačním předpisem a technickým listem nátěrové hmoty, kontrolu kvality nábytkového dílce připraveného k povrchové úpravě, kontrolu viskozity nátěrové hmoty, spuštění aplikačního zařízení, základní nastavení, povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou, povrchovou úpravu nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou, povrchovou úpravu nábytkového dílce z překližky, spárovky, dýhované DTD, dýhované laťovky vodou ředitelným transparentním lakem, povrchovou úpravu nábytkového dílce z překližky, spárovky, dýhované DTD, dýhované laťovky polyuretanovým transparentním lakem, kontrolu kvality, odstínu a lesku povrchově upraveného nábytkového dílce, opravu defektů, údržbu aplikačního zařízení.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení s ústním vysvětlením" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  5. Profesní kvalifikace 33-019-H Pracovník/pracovnice pro povrchovou úpravu nábytku + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici prostory vybavené technologickým zařízením potřebným k vykonání zkoušky s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiál a polotovary pro zadanou výrobu (MDF deska, HDF deska, překližka, spárovka, dýhovaná DTD, dýhovaná laťovka, )

– Nátěrové hmoty (pigmentová vodou ředitelná NH, pigmentová polyuretanová NH, transparentní vodou ředitelná NH, transparentní polyuretanová NH)

– Technické zadání výroby

– Technologické vybavení pro povrchovou úpravu výrobků:

a) stříkací kabinu nebo box s odsávacím zařízením

b) sušicí stojany nebo regály

c) aplikační zařízení (tlakové stříkací zařízení s ruční pistolí nebo ruční vzduchová stříkací pistole, kompresor)

d) vážicí zařízení do 1 kg a odměrné válce 100 ml, 500 ml a1 000 ml.

– Příjemky a výdejky zboží a surovin

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

– Dále je nutné mít následující vybavení: svinovací metr, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, smetáček nářadí na seřízení a údržbu stříkací pistole, přípravky na očistění použitého nářadí a nástrojů

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

Embre, s. r. o.

TON, a. s.

PUKR, s. r. o.