Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Operátor poštovního provozu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vyúčtování poštovních zásilek a finanční hotovosti po skončení doručování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nedoručené poštovní zásilky Praktické předvedení
b Označit nedoručené zásilky v dodávacích dokladech podle stanovených technologických postupů Praktické předvedení
c Předat zásilky přijaté na pochůzce Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací a nabídka služeb pošty a jejich smluvních partnerů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v produktech pošty a smluvních partnerů Ústní ověření
b Poskytnout klientům informace o produktech pošty a smluvních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
c Nabídnout klientům službu či produkt podle jejich potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zakládání a nakládka balíkových zásilek, včetně dodržování zásad BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a roztřídit balíkové zásilky podle druhu do dodacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nakládku balíkových zásilek a jejich uložení podle směru pochůzky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat BOZP při všech činnostech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svoz zásilek od hromadného podavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít zásilky a podací doklady od hromadného podavatele Praktické předvedení a ústní ověření
b Předat zásilky na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vybírání poštovních schránek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vybírání zásilek z poštovní schránky Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly technického stavu poštovní schránky Ústní ověření
c Předat zásilky na stanoveném pracovišti v provozovně pošty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Doručování poštovních zásilek všech druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doručit adresátovi obyčejnou listovní zásilku, doporučenou zásilku, balíkovou zásilku, zásilku na dobírku Praktické předvedení
b Doručit poštovní zásilku náhradnímu příjemci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně podle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění, převzetí a zakládání listovních poštovních zásilek na doručovací pochůzku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit poštovní zásilky na doručovací pochůzku Praktické předvedení
b Převzít, roztřídit a zapsat poštovní zásilku podle druhu do dodacích dokladů v souladu s technologickými postupy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s penězi v poštovním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a stvrdit přidělenou finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené bankovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování příjmu poštovních zásilek, plateb SIPO a peněžních poukázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní zásilku, platbu SIPO, peněžní poukázku Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržení zasílacích podmínek u přijímaných zásilek Praktické předvedení
c Vyhotovit podací stvrzenku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky apod.).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu doručení minimálně dvaceti fiktivních poštovních zásilek, peněžních poukázek, výplatních dokladů, důchodu a platebního dokladu SIPO.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musejí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Při ověřování kritéria c) kompetence Vybírání poštovních schvránek se použije figurant. Figurantem může být člen zkušební komise.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.