Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepážky
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obchodování na přepážce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nabídce služeb pošty a smluvních partnerů Praktické předvedení
b Nabídnout klientům produkty a služby podle jejich potřeb Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout listovní a balíkovou zásilku od klientů Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkovou zásilku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení
b Realizovat prodej doplňkového zboží nebo ceniny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
f Zpracovat přijaté žádosti o změnu způsobu dodání zásilek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat zásady dodržování BOZP při práci na poštovní přepážce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat postup při zjištění pokladních přebytků a schodků na přepážce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění sázkové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy sázkových her, podmínky pro příjem sázek a výplatu výher Ústní ověření
b Popsat neloterijní činnosti - prodej losů, rezervace vstupenek, dobíjení kreditů atd. Ústní ověření
c Popsat postupy při prodeji losů a výplatě výher Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplácení důchodů na přepážce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplatit důchod přesně podle technologického postupu pro výplatu důchodů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit a provést identifikaci klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepaz#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámený s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem dvaceti fiktivních poštovních zásilek a důchodů, včetně zásilek s nepravidelnostmi nebo jejich fotokopií. Autorizovaná osoba pro ověření kritéria b) u kompetence "Obchodování na přepážce", pro ověření kritérií kompetence "Prodej doplňkového zboží a cenin", pro ověření kritérií b) a c) u kompetence "Manipulace s penězi" a pro ověření kriterií u kompetence "Vyplácení důchodů na přepážce použije figuranta. Figurant může být i člen zkušební komise.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.