Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník vnitřní poštovní služby II
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách - Základní poštovní služby, Ostatní služby, Zahraniční podmínky, Ceník Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít nedoručené poštovní zásilky a platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu technologického zpracování vrácených zásilek a zapsat je do dodávacích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít finanční hotovost od poštovních doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat vrácenou hotovost na stanovené pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění listovních a balíkových zásilek, včetně dodržování zásad BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit listovní a balíkové zásilky podle druhu a způsobu dodání Praktické předvedení
b Zapsat zásilku do dodávacích dokladů Praktické předvedení
c Předat zásilky doručovatelům a přepážkovým zaměstnancům Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pravidla dodržování zásad BOZP při třídění listovních a balíkových zásilek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování zásilek a dokladů při nepravidelnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé nepravidelnosti a postupy zacházení s takovýmito zásilkami Ústní ověření
b Identifikovat zásilky s nepravidelnostmi Praktické předvedení
c Zpracovat a zaevidovat zásilky s nepravidelnostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy uzávěrů Ústní ověření
b Popsat postup při převzetí zásilek z přepravy na poštu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při předání zásilek z pošty do přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování podaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy pro převzetí jednotlivých druhů podaných zásilek od
přepážek
Ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování podaných listovních zásilek a jejich výpravě k třídícímu uzlu Ústní ověření
c Popsat postupy při zpracování podaných balíkových zásilek a jejich výpravě k třídícímu uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování provozních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit provozní doklady pro zapsané listovní zásilky a balíkové zásilky
předávané doručovatelům
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit provozní doklady pro zapsané listovní zásilky a balíkové zásilky
předávané přepážkám
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit provozní doklady pro zásilky, uzávěry předávané do poštovní
přepravy
Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhotovit přepravní doklad uzávěru a závěru z provozovny na adresní
provozovnu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování žádosti o dosílku, prodloužení úložní doby, opakované doručení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při zpracování žádosti o dosílku včetně evidence ve
specializovaném poštovním softwaru a vyznačení na zásilce
Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování žádosti o prodloužení úložní doby včetně
evidence ve specializovaném poštovním softwaru
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy zpracování žádosti o opakované doručení včetně evidence
ve specializovaném poštovním softwaru a předání doručovatelům
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně dvaceti fiktivních poštovních zásilek, včetně zásilek s nepravidelnostmi, 1 žádost o dosílku, 1 žádost opatření adresáta - prodloužení úložní doby, opakované doručení.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb Praha