Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy I
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách pro základní poštovní služby a ostatní služby Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání, vykládání, tvorba a výměna uzávěrů a nákladních předmětů dle dokladů a elektronických záznamů SW evidence v přepravních uzlech a vyměňovacích poštách, BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem výměniště, nákladní předmět, uzávěr a závěr, vyjmenovat druhy závěrů a uzávěrů, vytvořit uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit závěry mezi provozovnou a poštovním kurzem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady dodržování BOZP na příslušných pracovištích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Třídit ručně balíkové zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy svazků, uzávěrů, závěrů a způsob vytváření, výpravy a vykartování Ústní ověření
d Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování zásilek a dokladů při nepravidelnostech v přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé nepravidelnosti a postupy řešení nepravidelností v poštovní přepravě Ústní ověření
b Zpracovat zásilku a doklad při nepravidelnosti ve vnitrostátní přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování mechanizační techniky při třídění zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postupy pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s mechanizační technikou pro třídění poštovních zásilek Ústní ověření
c Popsat parametry a podmínky pro strojně zpracovatelné listovní a balíkové zásilky Ústní ověření
d Videokódovat listovní zásilky na odchod i na doručení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra-1514#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky apod.).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek nebo jejich fotokopií a 5 fiktivních balíkových zásilek, reprezentujících všechny kategorie a technologické úrovně.

V rámci kompetence Ruční třídění listovních a balíkových zásilek bude pro praktické ověření dovednosti uchazeč v průběhu zkoušky tvořit z pomůcek, které již jsou zahrnuty v seznamu materiálně-technického zabezpečení (tzn.: poštovní zásilky a jejich fotokopie, poštovní pytel, plastové plomby, motouz, pytlovák, vlaječky a svazovky) 1 svazek listovních zásilek, 1 listovní uzávěr, 1 uzávěr II. technologické úrovně a 1 uzávěr I. technologické úrovně včetně správného přiřazení zásilek do jednotlivých uzávěrů, použití příslušného označení svazku a uzávěrů a způsobu jejich uzávěry. Při ústním ověření kritéria Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu je uchazeči předloženo 10 náhodně vybraných okresních měst bez uvedení údaje PSČ.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.

Střední odborná škola logistických služeb Praha