Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: od 30.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách jakosti a kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy kvality v kožedělné výrobě Ústní a písemné ověření
b Pracovat s technickou dokumentací a výrobním předpisem pro daný výrobní proces a konkrétní výrobek Praktické předvedení
c Navrhnout řešení při zjištění nedostatků v kvalitě surovin a materiálů podle norem kvality Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci pro daný úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
b Sestavit technologický postup prací dle předloženého výrobku Praktické předvedení
c Určit výrobní způsob zhotovení konkrétního výrobku Praktické předvedení
d Popsat předložený výrobek, určit jeho složení a pojmenovat jednotlivé dílce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat druh předložených surovin nebo materiálů a definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Vybrat z předložených vzorků vhodný materiál odpovídající výrobnímu procesu a zdůvodnit jeho volbu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritéria, podle nichž bude vstupní kontrola kvality probíhat Praktické předvedení
b Připravit hlavní suroviny nebo materiály ke zhotovení konkrétního výrobku, posoudit jejich kvalitu, v případě vad určit jejich využitelnost ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu stěžejních pracovních operací v průběhu technologického procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu kvality hotového polotovaru nebo výrobku, posoudit případné vady a stanovit způsob řešení vedoucí k nápravě Praktické předvedení
b Předvést na simulované situaci jednání s lidmi vedoucí k nápravě u nekvalitního výrobku Praktické předvedení
c Zkompletovat hotové výrobky a provést jejich rozdělení do jakostních tříd Praktické předvedení
d Vyhledat vzniklé vady na výrobku, posoudit, zda jde o vady funkční nebo vzhledové, stanovit stupeň jejich závažnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu, včetně dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace Praktické předvedení
c Popsat metody kontroly dodržování technologického postupu Praktické předvedení
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příčiny kvalitativních nedostatků, které byly zjištěny v průběhu technologického procesu výroby, stanovit způsob řešení Praktické předvedení
b Posoudit reklamovaný výrobek z hlediska kvality, stanovit příčinu vzniku vady a navrhnout způsob řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost platných zákonů pro řešení reklamace Praktické předvedení
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování zásad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dílenské knihy kvality, provést zápis o zjištěné závadě, stanovit návrh na odstranění závady Písemné ověření
b Vést dokumentaci o kontrolách kvality surovin, materiálů, komponentů, polotovarů a hotových výrobků Praktické předvedení
c Stanovit plán vstupních kontrol při přejímání surovin, materiálů, polotovarů a komponentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin nebo materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Praktické předvedení
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce kožedělného zboží nebo výrobce obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace

 

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

d) Profesní kvalifikace kožařský technik kontrolor kvality a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 10 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule nebo flipchart

– Výkresová dokumentace

– Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)

– Normy jakosti a kvality

– Reklamační protokoly

 

Pro výrobu usní a kožešin:

a) vzorky usní a kožešin

b) materiály podle druhu činění

c) vrchové usně s různými povrchovými úpravami

d) podšívkové a spodkové usně

e) vady surovin

f) mezioperační vady, vady na hotových usních,

g) výrobek pro reklamační řízení

 

Výrobní zařízení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům:

a) činicí sudy

 

Pro výrobu obuvi:

a) vzorky obuvi rozdělené podle použití, materiálu, střihu, výšky a výrobního způsobu

b) obuvnické dílce a komponenty

c) vrchové a podšívkové usně, syntetické materiály, pomocné materiály

d) vzorky vad: materiálové vady, vadné komponenty, ukázky mezioperačních vad,

hotové výrobky s vadami

e) výrobek pro reklamační řízení

f) knihy kvality

 

Výrobní zařízení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům:

a) plochý jednojehlový stroj

b) pracovní stůl

 

Pro výrobu kožedělného zboží:

a) vzorky usní, pomocné materiály, kování pro brašnáře, sedláře

b) pro rukavičkářskou výrobu rukavice rozdělené podle materiálu, použití a střihu

c) materiálové vady, ukázky mezioperačních vad, hotové výrobky s vadami

d) výrobek pro reklamační řízení

e) tiskopisy pro vedení záznamů o kvalitě

 

Výrobní zařízení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům:

a) speciální šicí stroje

b) pracovní stůl

 

Pro výrobu kožešinových výrobků:

a) vzorky kožešin z různých druhů zvířat

b) ukázky podšívkových materiálů

c) materiálové vady, ukázky mezioperačních vad, hotové výrobky s vadami

d) výrobek pro reklamační řízení

e) tiskopisy pro vedení záznamů o kvalitě

 

Výrobní zařízení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům:

a) plochý šicí stroj

b) pracovní stůl

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín