Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik kontrolor kvality
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Orientovat se v normách kvality pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit podle příslušných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy výrobku, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek z hlediska zajištění kvality kožedělného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v technické a technologické dokumentaci pro daný úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
b Sestavit technologický postup prací pro zhotovení konkrétního výrobku, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska zajištění předepsané kvality kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit alternativní technologický postup při použití náhradních materiálů s ohledem na výslednou kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritéria, podle nichž bude vstupní kontrola kvality materiálů pro kožedělnou výrobu probíhat Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu surovin, materiálů a polotovarů potřebných k zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, v případě zjištění vad určit jejich využitelnost ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu kožedělné výroby, výsledek vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu hotových kožedělných výrobků, v případě zjištění nedostatků provést jejich zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení
e Určit vzniklé vady na kožedělném výrobku, posoudit, zda jde o vady funkční nebo vzhledové, stanovit stupeň jejich závažnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko k zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace v kožedělné výrobě formou modelové situace, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí k zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příčiny kvalitativních nedostatků zjištěných v průběhu výroby kožedělných výrobků (rozlišení materiálových vad a procesních vad), stanovit řešení pro odstranění závady a navrhnout nápravu formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit reklamovaný výrobek z hlediska kvality, stanovit příčinu vzniku vady a navrhnout způsob řešení reklamace formou modelové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování závad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit reklamační protokoly potřebné pro řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování posudků a protokolů o kontrolách kvality materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dílenské knihy kvality v kožedělné výrobě, provést zápis o zjištěné závadě hotového kožedělného výrobku Praktické předvedení
b Vypracovat posudek o výsledku vstupní kontroly kvality materiálu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
c Vypracovat protokol o uskutečněných kontrolách kvality hotových výrobků v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-kontrolo#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešené úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u odborných kompetencí: Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality - kritérium hodnocení a), b); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium c); Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) - kritérium hodnocení c).

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), d); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek z hlediska zajištění kvality kožedělného výrobku pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a), b); Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b); Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) počet vzorků (v minimálním množství 5 - maximálně 10 vzorků), u odborné kompetence Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d) počet vzorků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků); u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 3 vzorky) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

 

Autorizovaná osoba bude u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) požadovat vyjmenování minimálně 2 typů zkoušek podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu kožedělného zboží nebo výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-015-M Kožařský technik kontrolor / kožařská technička kontrolorka kvality a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení zkoušky vybavená PC a instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, psací potřeby, tabule
 • Reálné pracoviště kožedělného provozu (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových a usňových výrobků) vybavené plochým vysekávacím strojem nebo zařízením pro vykrajování nebo vyřezávání dílců, jednojehlovým šicím strojem, sloupovým šicím strojem a pracovním stolem s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům
 • Normy kvality pro kožedělnou výrobu
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace) pro kožedělnou výrobu
 • Reklamační protokoly
 • Kniha kvality, protokoly o kontrolách kvality
 • Vzorky usní, základních a pomocných materiálů (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků od každého)
 • Vzorky hotových kožedělných výrobků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)
 • Vzorky hotových kožedělných výrobků s vadami (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava