Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik kontrolor kvality
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Orientovat se v normách kvality pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání norem pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit podle příslušných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy výrobku, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek z hlediska zajištění kvality kožedělného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v technické a technologické dokumentaci pro daný úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
b Sestavit technologický postup prací pro zhotovení konkrétního výrobku, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska zajištění předepsané kvality kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit alternativní technologický postup při použití náhradních materiálů s ohledem na výslednou kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritéria, podle nichž bude vstupní kontrola kvality materiálů pro kožedělnou výrobu probíhat Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu surovin, materiálů a polotovarů potřebných k zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, v případě zjištění vad určit jejich využitelnost ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu kožedělné výroby, výsledek vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu hotových kožedělných výrobků, v případě zjištění nedostatků provést jejich zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení
e Určit vzniklé vady na kožedělném výrobku, posoudit, zda jde o vady funkční nebo vzhledové, stanovit stupeň jejich závažnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu kožedělné výroby včetně dodržování zásad BOZP, zaujmout stanovisko k zjištěnému stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace v kožedělné výrobě formou modelové situace, výsledek kontroly vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout metody vedoucí k zlepšení kontrolního mechanismu technologických postupů v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příčiny kvalitativních nedostatků zjištěných v průběhu výroby kožedělných výrobků (rozlišení materiálových vad a procesních vad), stanovit řešení pro odstranění závady a navrhnout nápravu formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit reklamovaný výrobek z hlediska kvality, stanovit příčinu vzniku vady a navrhnout způsob řešení reklamace formou modelové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování závad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit reklamační protokoly potřebné pro řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování posudků a protokolů o kontrolách kvality materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dílenské knihy kvality v kožedělné výrobě, provést zápis o zjištěné závadě hotového kožedělného výrobku Praktické předvedení
b Vypracovat posudek o výsledku vstupní kontroly kvality materiálu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
c Vypracovat protokol o uskutečněných kontrolách kvality hotových výrobků v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-kontrolo#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešené úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u odborných kompetencí: Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality - kritérium hodnocení a), b); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě, kritérium c); Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) - kritérium hodnocení c).

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), d); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek z hlediska zajištění kvality kožedělného výrobku pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a), b); Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol kvality v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b); Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) počet vzorků (v minimálním množství 5 - maximálně 10 vzorků), u odborné kompetence Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d) počet vzorků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků); u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 3 vzorky) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

 

Autorizovaná osoba bude u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) požadovat vyjmenování minimálně 2 typů zkoušek podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových a usňových výrobků).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava