Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: Od 30.8.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách jakosti a kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy kvality v kožedělné výrobě Ústní a písemné ověření
b Pracovat s technickou dokumentací a výrobním předpisem pro daný výrobní proces a konkrétní výrobek Praktické předvedení
c Navrhnout řešení při zjištění nedostatků v kvalitě surovin a materiálů podle norem kvality Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci pro daný úsek kožedělné výroby Praktické předvedení
b Sestavit technologický postup prací dle předloženého výrobku Praktické předvedení
c Určit výrobní způsob zhotovení konkrétního výrobku Praktické předvedení
d Popsat předložený výrobek, určit jeho složení a pojmenovat jednotlivé dílce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat druh předložených surovin nebo materiálů a definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení
b Vybrat z předložených vzorků vhodný materiál odpovídající výrobnímu procesu a zdůvodnit jeho volbu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritéria, podle nichž bude vstupní kontrola kvality probíhat Praktické předvedení
b Připravit hlavní suroviny nebo materiály ke zhotovení konkrétního výrobku, posoudit jejich kvalitu, v případě vad určit jejich využitelnost ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Provést mezioperační kontrolu kvality v technologickém procesu Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu stěžejních pracovních operací v průběhu technologického procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu kvality hotového polotovaru nebo výrobku, posoudit případné vady a stanovit způsob řešení vedoucí k nápravě Praktické předvedení
b Předvést na simulované situaci jednání s lidmi vedoucí k nápravě u nekvalitního výrobku Praktické předvedení
c Zkompletovat hotové výrobky a provést jejich rozdělení do jakostních tříd Praktické předvedení
d Vyhledat vzniklé vady na výrobku, posoudit, zda jde o vady funkční nebo vzhledové, stanovit stupeň jejich závažnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu dodržování technologického postupu ve výrobním procesu, včetně dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržování pracovního postupu u vytypované pracovní operace Praktické předvedení
c Popsat metody kontroly dodržování technologického postupu Praktické předvedení
d Navrhnout metody vedoucí ke zlepšení kontrolního mechanismu v kožedělné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příčiny kvalitativních nedostatků, které byly zjištěny v průběhu technologického procesu výroby, stanovit způsob řešení Praktické předvedení
b Posoudit reklamovaný výrobek z hlediska kvality, stanovit příčinu vzniku vady a navrhnout způsob řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost platných zákonů pro řešení reklamace Praktické předvedení
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování zásad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dílenské knihy kvality, provést zápis o zjištěné závadě, stanovit návrh na odstranění závady Písemné ověření
b Vést dokumentaci o kontrolách kvality surovin, materiálů, komponentů, polotovarů a hotových výrobků Praktické předvedení
c Stanovit plán vstupních kontrol při přejímání surovin, materiálů, polotovarů a komponentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin nebo materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Praktické předvedení
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín