Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s chemickou výrobou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základ evropské a české chemické legislativy Písemné a ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit určitý postup chemické výroby za použití legislativních argumentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v nařízení REACH a CPL a dalších předpisech k chemickým látkám a směsím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat chemickou specifikaci určených chemických látek Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit, zda klasifikace chemické látky odpovídá zařazení dle nařízení CLP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit chemické a fyzikální vlastnosti určené chemické látky z předložených předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat techniky ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami Písemné a ústní ověření
b Vyhledat a zdůvodnit nakládání se třemi vybranými chemickými látkami za použití příslušných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces nakládání s chemickou látkou se zaměřením na ochranu životního prostředí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technické dokumentaci a v označování chemických látek a směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti chemické látky na základě jejího označení Písemné a ústní ověření
b Přečíst a vysvětlit údaje v technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kriteria chemické látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při obchodním jednání a uvést specifika prodeje chemických produktů Písemné a ústní ověření
b Připravit osnovu obchodního případu a seznam podkladů potřebných k uzavření obchodní smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit rámec obchodní smlouvy a popsat postup při jejím uzavírání na základě připraveného zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při uzavírání objednávek Písemné a ústní ověření
b Zpracovat podklad pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery Praktické předvedení
c Připravit podklad pro uzavření objednávky určitého chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat podklady pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti s chemickými produkty Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklady pro plán obchodní činnosti s chemickými produkty na základě zadaných údajů Praktické předvedení
c Specifikovat potřebné informace pro vytvoření obchodní koncepce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky implementace chemického produktu do výrobkového plánu Písemné a ústní ověření
b Implementovat určitý chemický produkt do výrobkového plánu na základě objednávky Praktické předvedení
c Definovat priority s ohledem na výzkum trhu na základě nového výrobkového plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady komunikace se zákazníky, vyjednávání a řešení konfliktních situací Písemné ověření
b Popsat hlavní fáze prodejního rozhovoru Písemné ověření
c Vysvětlit specifika komunikace se zákazníky v oblasti chemických produktů Písemné ověření
d Předvést ukázku prodejního rozhovoru včetně komentáře jednotlivých fází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat hlavní zásady reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty Písemné ověření
b Předvést ukázku jednání s potenciálním obchodním partnerem požadujícím garanci kvality daného chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu prezentace chemického produktu se zohledněním jeho výrobce (případně značky), jeho užitku, technických údajů a možnosti jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat konkrétní všeobecně známý chemický produkt (např. NaCl = kuchyňská sůl), jeho užitek, technické údaje a možnosti jeho využití Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Písemné ověření
b Zpracovat základní chemicko-technologickou specifikaci produktu dle zákaznické specifikace Praktické předvedení
c Zadat k výrobě chemicko-technologickou specifikaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní kritéria pro úspěšnou koordinaci obchodní činnosti chemických produktů Ústní ověření
b Specifikovat činnosti při zajišťování nákupu chemických surovin a výrobků, koordinaci odbytu Písemné ověření
c Definovat obecný postup řízení chemické výroby z obchodního pohledu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Metodické pokyny

 

Pro ověřování odborných kompetencí je třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

 

Hodnocení je třeba zaměřit na:

- teoretické znalosti v oblasti obchodu a marketingu zaměřených na chemické produkty

- přípravu a vedení obchodních jednání

- specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu

- práci s dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou

 

U odborné kompetence Orientace v legislativě související s chemickou výrobou, kritérium c), autorizovaná osoba určí postup chemické výroby, který bude předmětem ověřování u zkoušky. U odborných kompetencí Orientace v nařízení REACH a CPL a dalších předpisech k chemickým látkám a směsím, kritérium a) a c); Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami, kritérium b); Orientace v technické dokumentaci a v označování chemických látek a směsí, kritérium c), autorizovaná osoba určí chemické látky, které budou předmětem ověřování u zkoušky.

 

U odborné kompetence Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery, kritérium c), autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

 

U odborných kompetencí Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracování podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery, kritérium c); Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu, kritérium b), autorizovaná osoba určí chemický produkt, který bude předmětem ověřování u zkoušky.

U odborné kompetence Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti, kriterium b), připraví autorizovaná osoba zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kriteria.

 

U odborných kompetencí Komunikace se zákazníky, kritérium d); Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty, kritérium b), autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením na modelové situaci za účasti figuranta. Figurantem bude autorizovaná osoba kvůli potřebnosti odborníka na pozici figuranta.

 

Při písemném a ústním ověření uchazeč v časovém limitu písemně vypracuje zadané úkoly a ústně doplní či dovysvětlí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vysokoškolské vzdělání v chemickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby nebo obchodu nebo pedagogická praxe na VŠ v oblasti chemie a plastů.

b)Profesní kvalifikace 28-020-T Specialista chemie produktmanažer a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti chemické výroby nebo obchodu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Žadatel o autorizaci předkládá autorizujícímu orgánu soubor zadání pro ověřování jednotlivých kompetencí uvedených v hodnoticím standardu spolu se seznamem potřebného vybavení pro jednotlivá zadání.

 

Pro zajištění zkoušky je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:

potřebné technicko-administrativní prostředky pro provedení jednotlivých úkolů

relevantní legislativní a technické dokumenty, chemická legislativa v platném znění

vzor technické dokumentace (TDS, MSDS)

PC s příslušným softwarovým vybavením, přístupem na internet a potřebnou zobrazovací technikou (dataprojektor)

místnost nebo učebnu pro vykonání zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 3,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu ČR, Praha

VŠCHT Praha

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem