Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s chemickou výrobou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základ evropské a české chemické legislativy Písemné a ústní ověření
b Předvést způsoby hledání v legislativě související s chemickou výrobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit určitý postup chemické výroby za použití legislativních argumentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v nařízení REACH a CPL a dalších předpisech k chemickým látkám a směsím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat chemickou specifikaci určených chemických látek Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit, zda klasifikace chemické látky odpovídá zařazení dle nařízení CLP Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit chemické a fyzikální vlastnosti určené chemické látky z předložených předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat techniky ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami Písemné a ústní ověření
b Vyhledat a zdůvodnit nakládání se třemi vybranými chemickými látkami za použití příslušných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces nakládání s chemickou látkou se zaměřením na ochranu životního prostředí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technické dokumentaci a v označování chemických látek a směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti chemické látky na základě jejího označení Písemné a ústní ověření
b Přečíst a vysvětlit údaje v technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technické dokumentaci zadaná kriteria chemické látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při obchodním jednání a uvést specifika prodeje chemických produktů Písemné a ústní ověření
b Připravit osnovu obchodního případu a seznam podkladů potřebných k uzavření obchodní smlouvy Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit rámec obchodní smlouvy a popsat postup při jejím uzavírání na základě připraveného zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při uzavírání objednávek Písemné a ústní ověření
b Zpracovat podklad pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery Praktické předvedení
c Připravit podklad pro uzavření objednávky určitého chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat podklady pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti s chemickými produkty Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklady pro plán obchodní činnosti s chemickými produkty na základě zadaných údajů Praktické předvedení
c Specifikovat potřebné informace pro vytvoření obchodní koncepce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky implementace chemického produktu do výrobkového plánu Písemné a ústní ověření
b Implementovat určitý chemický produkt do výrobkového plánu na základě objednávky Praktické předvedení
c Definovat priority s ohledem na výzkum trhu na základě nového výrobkového plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady komunikace se zákazníky, vyjednávání a řešení konfliktních situací Písemné ověření
b Popsat hlavní fáze prodejního rozhovoru Písemné ověření
c Vysvětlit specifika komunikace se zákazníky v oblasti chemických produktů Písemné ověření
d Předvést ukázku prodejního rozhovoru včetně komentáře jednotlivých fází Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat hlavní zásady reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty Písemné ověření
b Předvést ukázku jednání s potenciálním obchodním partnerem požadujícím garanci kvality daného chemického produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu prezentace chemického produktu se zohledněním jeho výrobce (případně značky), jeho užitku, technických údajů a možnosti jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
b Prezentovat konkrétní všeobecně známý chemický produkt (např. NaCl = kuchyňská sůl), jeho užitek, technické údaje a možnosti jeho využití Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat jednotlivé kroky potřebné pro zadání chemicko-technologické specifikace produktu Písemné ověření
b Zpracovat základní chemicko-technologickou specifikaci produktu dle zákaznické specifikace Praktické předvedení
c Zadat k výrobě chemicko-technologickou specifikaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní kritéria pro úspěšnou koordinaci obchodní činnosti chemických produktů Ústní ověření
b Specifikovat činnosti při zajišťování nákupu chemických surovin a výrobků, koordinaci odbytu Písemné ověření
c Definovat obecný postup řízení chemické výroby z obchodního pohledu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Metodické pokyny

 

Pro ověřování odborných kompetencí je třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

 

Hodnocení je třeba zaměřit na:

- teoretické znalosti v oblasti obchodu a marketingu zaměřených na chemické produkty

- přípravu a vedení obchodních jednání

- specifikaci a prezentaci technických vlastností produktu

- práci s dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou

 

U odborné kompetence Orientace v legislativě související s chemickou výrobou, kritérium c), autorizovaná osoba určí postup chemické výroby, který bude předmětem ověřování u zkoušky. U odborných kompetencí Orientace v nařízení REACH a CPL a dalších předpisech k chemickým látkám a směsím, kritérium a) a c); Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami, kritérium b); Orientace v technické dokumentaci a v označování chemických látek a směsí, kritérium c), autorizovaná osoba určí chemické látky, které budou předmětem ověřování u zkoušky.

 

U odborné kompetence Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv a pro obchodní jednání s obchodními partnery, kritérium c), autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

 

U odborných kompetencí Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, zpracování podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery, kritérium c); Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu, kritérium b), autorizovaná osoba určí chemický produkt, který bude předmětem ověřování u zkoušky.

U odborné kompetence Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti, kriterium b), připraví autorizovaná osoba zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kriteria.

 

U odborných kompetencí Komunikace se zákazníky, kritérium d); Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty, kritérium b), autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením na modelové situaci za účasti figuranta. Figurantem bude autorizovaná osoba kvůli potřebnosti odborníka na pozici figuranta.

 

Při písemném a ústním ověření uchazeč v časovém limitu písemně vypracuje zadané úkoly a ústně doplní či dovysvětlí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu ČR, Praha

VŠCHT Praha

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem