Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup čištění odpadních vod a nakreslit blokové schéma čistírny odpadních vod s odstraňováním a bez odstraňování nutrientů Písemné a ústní ověření
b Definovat základní pojmy - odpadní voda, městské, průmyslové a srážkové odpadní vody, jejich složení a množství Ústní ověření
c Definovat a vysvětlit pojem účinnost čištění Ústní ověření
d Vyjmenovat chemické látky používané v procesu čištění odpadních vod a popsat způsob nakládání s nimi Ústní ověření
e Popsat postup při řešení havarijních stavů čistírny odpadních vod a odstraňování poruchových stavů Ústní ověření
f Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád čistírny odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
g Definovat a vysvětlit pojmy: biochemická a chemická spotřeba kyslíku (BSK, CHSK), nerozpuštěné látky (NL) a nutrienty (N sloučeniny a P celkem) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků odpadních vod a kalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků odpadních vod a kalů Ústní ověření
d Provést odběr vzorku odpadních vod nebo kalů podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čistírně odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čistírny odpadních vod Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čištění odpadních vod Ústní ověření
b Vysvětlit logické návaznosti procesů čistírny odpadních vod Ústní ověření
c Vysvětlit vazby procesů čištění odpadních vod na provozní evidenci Ústní ověření
d Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat ovládací panely na konkrétní čistírně odpadních vod Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čištění odpadních vod Ústní ověření
b Popsat technologická zařízení čistíren odpadních vod Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést ovládání čistírny odpadních vod v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit princip zařízení pro vývin a skladování bioplynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
d Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů čistíren odpadních vod Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
d Vysvětlit vznik nebezpečí exploze a stanovit zóny nebezpečí výbuchu Ústní ověření
e Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli a používání osobních ochranných prostředků a jejich údržby Ústní ověření
f Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
g Předvést obsluhu detektoru kvality ovzduší podle návodu výrobce Praktické předvedení
h Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
i Předvést použití zachycovacího postroje Praktické předvedení
j Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci (zásah elektrickým proudem, zastavení krvácení, otrava plynem) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cist#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence: Orientace v procesech čištění odpadních vod

kritérium a/ - uchazeč kromě ústního výkladu nakreslí blokové schéma čistírny odpadních vod.

 

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čištění odpadních vod

kritérium d/

• vibrace čerpadla

• netěsnost rozvodů tlakového vzduchu

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Ověření odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.