Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik myslivec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a příslušných vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
b Stanovit normované stavy zvěře podle platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře Ústní ověření
d Vypracovat plán chovu a lovu na příslušný myslivecký rok Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sčítání stavů zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění sčítání zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Plánování a příprava lovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a způsoby osamělého lovu a společných lovů Ústní ověření
b Popsat lov odchytem, druhy pastí povolených i zakázaných Písemné ověření
c Popsat přípravu a organizaci společného lovu Ústní ověření
d Popsat a předvést hlavní myslivecké zvyky a tradice na osamělém i společném lovu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat postup vydání loveckého lístku, zajištění zákonného pojištění a povolení k převozu zbraně do ČR pro zahraniční lovce Ústní ověření
f Popsat činnost loveckého průvodce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti platných veterinárních předpisů upravující nakládání se zvěřinou Ústní ověření
b Popsat činnost osoby proškolené k vyšetřování těl ulovené zvěře Ústní ověření
c Vypracovat vzorový protokol vyšetřené zvěře Praktické předvedení
d Popsat způsob ošetřování a skladování zvěřiny Ústní ověření
e Vyjmenovat možnosti prodeje zvěřiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy úprav trofejí Ústní ověření
b Obodovat trofej metodou CIC (Conseil International de la Chasse) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody využívané k určování věku, pohlaví a chovné hodnoty zvěře Ústní ověření
b Určit věk ulovené spárkaté zvěře podle předložených spodních čelistí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy mysliveckých zařízení Písemné ověření
b Vyjmenovat vhodné materiály a nutné nářadí k budování mysliveckých zařízení Ústní ověření
c Popsat a předvést asanaci zařízení pro přikrmování zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout krytou loveckou kazatelnu a vypočítat spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a dávkování krmiva pro zvěř

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv a vhodnost jejich předkládání během roku Ústní ověření
b Popsat význam minerálních doplňků Ústní ověření
c Popsat zakládání políček pro zvěř, jejich vhodné umístění a volbu plodin Ústní ověření
d Vypočítat spotřebu krmiva na jeden rok v 700 ha honitbě pro srnčí zvěř Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Praktická aplikace základní veterinární péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat běžné choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem, uvést možnosti prevence proti nim Ústní ověření
b Identifikovat choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat v ČR lovem, pomocí obrázků a preparátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat podávání antiparazitárních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné také držení zbrojního průkazu skupiny C a složená odborná myslivecká zkouška nebo zkouška pro myslivecké hospodáře.

 

Písemné ověření se nebude realizovat formou testu.

U všech kritérií, kde uchazeč prokazuje kompetenci praktickým předvedením a týká se zvěře, jedná se vždy o lovnou zvěř podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost
 • tiskopisy pro vyhotovení plánů lovu a výkazu o honitbě
 • preparáty parazitů, obrázky chorob zvěře, trofeje a čelisti lovné zvěře
 • tiskopis hodnoticí tabulky metody CIC
 • krejčovský metr, psací potřeby, kalkulačka
 • váha s přesností na gramy
 • venkovní prostory pro některá praktická předvedení (myslivecké zvyky a tradice, asanace krmného zařízení)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.