Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik myslivec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a příslušných vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
b Stanovit normované stavy zvěře podle platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře Ústní ověření
d Vypracovat plán chovu a lovu na příslušný myslivecký rok Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sčítání stavů zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění sčítání zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Plánování a příprava lovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a způsoby osamělého lovu a společných lovů Ústní ověření
b Popsat lov odchytem, druhy pastí povolených i zakázaných Písemné ověření
c Popsat přípravu a organizaci společného lovu Ústní ověření
d Popsat a předvést hlavní myslivecké zvyky a tradice na osamělém i společném lovu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat postup vydání loveckého lístku, zajištění zákonného pojištění a povolení k převozu zbraně do ČR pro zahraniční lovce Ústní ověření
f Popsat činnost loveckého průvodce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti platných veterinárních předpisů upravující nakládání se zvěřinou Ústní ověření
b Popsat činnost osoby proškolené k vyšetřování těl ulovené zvěře Ústní ověření
c Vypracovat vzorový protokol vyšetřené zvěře Praktické předvedení
d Popsat způsob ošetřování a skladování zvěřiny Ústní ověření
e Vyjmenovat možnosti prodeje zvěřiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy úprav trofejí Ústní ověření
b Obodovat trofej metodou CIC (Conseil International de la Chasse) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody využívané k určování věku, pohlaví a chovné hodnoty zvěře Ústní ověření
b Určit věk ulovené spárkaté zvěře podle předložených spodních čelistí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy mysliveckých zařízení Písemné ověření
b Vyjmenovat vhodné materiály a nutné nářadí k budování mysliveckých zařízení Ústní ověření
c Popsat a předvést asanaci zařízení pro přikrmování zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout krytou loveckou kazatelnu a vypočítat spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a dávkování krmiva pro zvěř

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv a vhodnost jejich předkládání během roku Ústní ověření
b Popsat význam minerálních doplňků Ústní ověření
c Popsat zakládání políček pro zvěř, jejich vhodné umístění a volbu plodin Ústní ověření
d Vypočítat spotřebu krmiva na jeden rok v 700 ha honitbě pro srnčí zvěř Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Praktická aplikace základní veterinární péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat běžné choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat lovem, uvést možnosti prevence proti nim Ústní ověření
b Identifikovat choroby zvěře, kterou lze podle zákona o myslivosti obhospodařovat v ČR lovem, pomocí obrázků a preparátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat podávání antiparazitárních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné také držení zbrojního průkazu skupiny C a složená odborná myslivecká zkouška nebo zkouška pro myslivecké hospodáře.

 

Písemné ověření se nebude realizovat formou testu.

U všech kritérií, kde uchazeč prokazuje kompetenci praktickým předvedením a týká se zvěře, jedná se vždy o lovnou zvěř podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.