Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Personalista specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovněprávních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vztahy mezi zákoníkem práce, kolektivní smlouvou vyššího stupně, podnikovou kolektivní smlouvou a mzdovým předpisem Ústní ověření
b Charakterizovat ustanovení zákoníku práce v kapitolách týkajících se odměňování, pracovní doby a doby odpočinku včetně prováděcích nařízení vlády Ústní ověření
c Popsat strukturu mzdového předpisu nebo mzdové části kolektivní smlouvy Písemné ověření
d Uvést a stručně popsat výčet vnitřních pracovněprávních předpisů a zákonných předpisů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování mzdových systémů v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jaké cíle sleduje mzdový systém Ústní ověření
b Popsat metodiku uplatnění mzdového předpisu Ústní ověření
c Vysvětlit vztahy mezi nárokovými složkami mzdy a motivačními složkami mzdy Ústní ověření
d Předložit a zdůvodnit způsob odměňování pro určitou skupinu zaměstnanců ve vazbě na související zákony a vnitřní předpis, příp. kolektivní smlouvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování interních mzdových předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat hlavní zásady postupu při interní kontrole uplatňování mzdového předpisu Praktické předvedení
b Popsat postup kontroly dodržování mzdových předpisů a předpisů o rozvrhu a evidenci pracovní doby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zpracování mzdových koncepcí, analýz a prognóz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a cíl mzdových rozborů, analýz a prognóz, jejich rozdělení podle formy mzdy a skupin zaměstnanců Ústní ověření
b Vypočítat celkový vývoj průměrného výdělku dané profesní skupiny zaměstnanců Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat, jaké veličiny možno využívat při mzdovém benchmarkingu Ústní ověření
d Provést benchmarking pracovních pozic s různou formou odměňování a vysvětlit výhody a nevýhody použitých forem odměňování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vypočítat fluktuaci a nemocnost zaměstnanců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování mzdových podmínek a prémiových ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejčastější druhy variabilních složek mezd, jejich základní rozdělení a způsob používání Písemné ověření
b Navrhnout způsob variabilních bonusů (prémiování) pro cílovou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení
c Vyhodnotit konkrétní prémiový ukazatel na daném pracovišti a spočítat příslušnou měsíční prémii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zařazování zaměstnanců do povolání, pozic, mzdových skupin, tarifních stupňů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy systémů pro hodnocení složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a dalších hledisek u pracovních pozic Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady zařazování zaměstnanců do pracovních pozic Ústní ověření
c Popsat tvorbu kvalifikačních katalogů a systemizace pracovních míst Ústní ověření
d Zařadit pracovní pozice do tarifního stupně v rámci zvolené tarifní stupnice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání mzdového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady výstupů ze mzdového softwaru Ústní ověření
b Charakterizovat způsob ověření správného nastavení mzdového softwaru Ústní ověření
c Uvést příklady testování mzdových či platových programů a výpočtu mezd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vystavování individuálních smluv o odměňování a mzdových dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obsah smlouvy o mzdě pro člena managementu Ústní ověření
b Zkontrolovat správnost a úplnost mzdového/platového výměru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Tvorba plánů a rozpočtů mzdových prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro tvorbu plánu mzdových prostředků Ústní ověření
b Vytvořit plán mzdových prostředků Praktické předvedení
c Vysvětlit důvody a způsob kontroly mzdových nákladů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření:

 

Autorizovaná osoba nesmí pro ověřování kompetencí použít test. Písemné ověření se děje formou otevřených otázek.

 

Pro ověření kritéria d) kompetence Orientace v pracovněprávních předpisech Uchazeč vypracuje písemné odpovědi na zadání vycházející z kritérií hodnocení a následně zodpoví doplňující otázky autorizované osoby.

 

Praktické předvedení:

Uchazeč zpracuje portfolio k následujícím kritériím:

u kompetence Zařazování zaměstnanců do povolání, pozic, mzdových skupin, tarifních stupňů:

 • kritérium Zařadit pracovní pozice do zvolené tarifní stupnice

u kompetence Navrhování mzdových systémů v organizaci:

 • kritérium Předložit a zdůvodnit způsob odměňování pro určitou skupinu zaměstnanců ve vazbě na související zákony a vnitřní předpis, příp. kolektivní smlouvu

u kompetence Zpracování mzdových koncepcí, analýz a prognóz:

 • kritérium Vypočítat celkový vývoj průměrného výdělku dané profesní skupiny zaměstnanců
 • kritérium Provést benchmarking pracovních pozic s různou formou odměňování a vysvětlit výhody a nevýhody použitých forem odměňování

u kompetence Tvorba plánů a rozpočtů mzdových prostředků

 • kritérium Vytvořit plán mzdových prostředků

Zpracované portfolio zašle 14 dnů před konáním zkoušky autorizované osobě a u zkoušky ústně obhájí. Skupinu pracovních pozic do portfolia si uchazeč zvolí sám. Je požadováno, aby zvolené pozice měly rozdílný podíl fixní a variabilní složky mzdy a měly rozdílné podmínky pro stanovení variabilní mzdové složky. Portfoliem se rozumí:

 • popis vybrané skupiny pracovních pozic (2-3 pozice) a seznam zaměstnanců na tyto pozice přiřazených
 • popis způsobu odměňování zaměstnanců (příslušné zákony, vnitřní předpisy, případně kolektivní smlouvy) z odrážky výše
 • mzdový rozbor a mzdové srovnání s trhem práce pro danou skupinu pracovních pozic

 

Pro ověřování praktických kritérií u kompetencí

Zpracování mzdových koncepcí, analýz a prognóz

 • kritérium Vypočítat fluktuaci a nemocnost zaměstnanců

Vyhodnocování mzdových podmínek a prémiových ukazatelů

 • kritérium Navrhnout způsob variabilních bonusů (prémiování) pro cílovou skupinu zaměstnanců
 • kritérium Vyhodnotit konkrétní prémiový ukazatel na daném pracovišti a spočítat příslušnou měsíční prémii

autorizovaná osoba bude používat soubor minimálně 5 případových studií.

 

Autorizovaná osoba na svých webových stránkách zpřístupní požadavky ke zkoušce, dá k dispozici vzorový příklad případové studie k praktickým zkouškám. Uchazeč si u zkoušky vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost klást doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie jedním uchazečem je 60 až 90 minut.

 

Pro ověření kritéria b) kompetence Vystavování individuálních smluv o odměňování a mzdových dokladů si uchazeč u zkoušky vylosuje jeden mzdový/platový výměr, který zkontroluje. Autorizovaná osoba bude používat soubor minimálně 10 mzdových/platových výměrů, každý z nich bude obsahovat chybu či obsahový nedostatek.

 

Ústní ověření:

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

V průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba sledovat komunikativní dovednosti uchazeče a správné používání odborné terminologie a výsledek sledování promítne do výsledného hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TREXIMA, spol. s. r. o.

Pražská energetika, a. s.

Gumotex, akciová společnost

AABYSS, s. r. o.