Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Finanční specialista
Platnost standardu: od 15.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovněprávních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vztahy mezi zákoníkem práce, kolektivní smlouvou vyššího stupně, podnikovou kolektivní smlouvou a mzdovým předpisem Písemné ověření
b Charakterizovat ustanovení zákoníku práce v kapitolách týkajících se odměňování, pracovní doby a doby odpočinku včetně prováděcích nařízení vlády Písemné ověření
c Popsat strukturu mzdového předpisu nebo mzdové části kolektivní smlouvy, požadovanou formu a nejčastější zaměření obsahu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace zásad odměňování na konkrétní podmínky organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat strukturu mzdového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Spočítat jednotlivé složky mzdy/platu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit vztahy mezi nárokovými složkami mzdy/platu a motivačními složkami mzdy/platu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování interních mzdových (platových) předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat hlavní zásady postupu při interní kontrole uplatňování mzdového/platového předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup kontroly dodržování mzdových předpisů a předpisů o rozvrhu a evidenci pracovní doby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Posuzování pracovněprávních problémů na základě mzdových (platových) zásad a předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní smlouvu na danou pozici a zdůvodnit použitou formu odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést benchmarking pracovních pozic s různou formou odměňování a vysvětlit výhody a nevýhody použitých forem odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a zdůvodnit způsob odměňování pro určitou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a cíl mzdových rozborů a kalkulací, jejich rozdělení podle formy mzdy a skupin zaměstnanců Písemné ověření nebo ústní ověření
b Vypočítat celkový vývoj průměrného výdělku dané profesní skupiny zaměstnanců Praktické předvedení
c Vypočítat fluktuaci a nemocnost zaměstnanců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování mzdových (platových) podmínek a prémiových ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejčastější druhy variabilních složek mezd, jejich základní rozdělení a způsob používání Ústní ověření
b Navrhnout způsob variabilních bonusů (prémiování) pro cílovou skupinu zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit konkrétní prémiový ukazatel na daném pracovišti a spočítat příslušnou měsíční prémii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zařazování zaměstnanců do povolání, pozic, mzdových (platových) skupin, tarifních stupňů (platových tříd)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy systémů pro hodnocení složitosti odpovědnosti, namáhavosti a dalších hledisek u pracovních pozic Ústní ověření
b Vyjmenovat zásady zařazování zaměstnanců do pracovních pozic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Využívání mzdového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady výstupů ze mzdového softwaru Ústní ověření
b Charakterizovat způsob ověření správného nastavení mzdového softwaru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vystavování individuálních smluv o odměňování a mzdových (platových) dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obsah smlouvy o mzdě pro člena managementu Ústní ověření
b Charakterizovat obsah mzdového/platového výměru Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

V průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba sledovat komunikativní dovednosti uchazeče a správné používání odborné terminologie a výsledek sledování promítne do výsledného hodnocení.

Pro ověřování praktických kritérií u kompetencí Aplikace zásad odměňování na konkrétní podmínky organizace, Posuzování pracovněprávních problémů na základě mzdových (platových) zásad a předpisů, Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací a Vyhodnocování mzdových (platových) podmínek a prémiových ukazatelů bude autorizovaná osoba používat soubor minimálně 15 modelových situací (praktických příkladů). Autorizovaná osoba má možnost klást doplňující otázky.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A.Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B.Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba nesmí pro ověřování kompetencí použít test.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Autorizovaná osoba musí mít nejméně bakalářské vzdělání ekonomického nebo technického směru a alespoň 6 let odborné praxe v činnostech vykonávaných v oblasti ekonomiky práce, resp. platů a mezd, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

–Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

–Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpsv.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Aktuální znění zákoníku práce, PC, kalkulačka, místnost pro zkoušení.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TREXIMA, spol. s r. o.

ŠKODA AUTO, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.

PROMINECON GROUP, a. s.