Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Specialista náboru pracovních sil
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikování personálních potřeb firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat strukturu firmy a uvést pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků firmy (souvislost s platnými právními předpisy ČR) Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat pojmy „poslání a cíle firmy“ Ústní ověření
c Identifikovat personální potřeby firmy Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zásady spolupráce s manažery firmy při vytváření pracovních týmů Ústní ověření
e Definovat nároky na požadovaného kandidáta Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a formách dalšího vzdělávání Ústní ověření
b Popsat Národní soustavu kvalifikací (NSK) a její uplatnění v personální praxi Ústní ověření
c Vysvětlit Národní soustavu povolání (NSP) a rozdíl mezi NSP a NSK Ústní ověření
d Charakterizovat činnosti při využívání vnitřních a vnějších lidských zdrojů Ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé možnosti získávání nových pracovníků, které nabízí trh práce Ústní ověření
f Uvést možnosti práce s personálními servery, úřady práce a dalšími subjekty na trhu práce Ústní ověření
g Připravit vhodný inzerát pro nábor zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
h Ověřit vhodnost kandidáta pro zvažovanou pracovní pozici Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Výběr a přijímání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předvýběr kandidátů Praktické předvedení
b Předvést vstupní pohovor s kandidátem Praktické předvedení
c Vysvětlit postupy ověřování vhodnosti kandidáta pro uvažovanou funkci Ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro výběr pracovníka Ústní ověření
e Zpracovat pracovní smlouvu a platový výměr Praktické předvedení
f Vysvětlit postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou a motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení adaptačního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a nástroje adaptačního procesu, jeho účel a členění Ústní ověření
b Navrhnout a charakterizovat adaptační proces Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat způsoby vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace Ústní ověření
d Uvést podmínky pro využití Assesment centra/Development centra (AC/DC) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru dle Zákoníku práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zákonem dané podmínky, za kterých může firma přistoupit k uvolnění zaměstnance Ústní ověření
b Předvést výstupní pohovor Praktické předvedení
c Charakterizovat pravidla psychologického přístupu při uvolňování zaměstnanců, včetně možných způsobů odborného poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-hodnoceni-a-o#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška zahrnuje ústní a praktickou část. Praktické ověřování se děje formou případové studie.

 

Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví soubor minimálně 10 případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Identifikování personálních potřeb firmy; Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců; Výběr a přijímání zaměstnanců; Řízení adaptačního procesu.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Při ověřování kompetence Uvolňování zaměstnanců, kritérium b) uchazeč předvede ve spolupráci s figurantem výstupní pohovor. Figurantem může být i člen zkušební komise.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na humanitní, ekonomické nebo právní obory a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti personalistiky se specializací na nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců, nebo učitele VOŠ v oblasti personalistiky.
  2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na humanitní ekonomické nebo a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti personalistiky se specializací na nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců, nebo učitele VOŠ v oblasti personalistiky.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výpočetní technika vybavená operačním systémem, textovým editorem, tabulkovým procesorem, programem pro tvorbu prezentací s připojením k internetu, platné znění zákoníku práce, zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, soubor případových studií, figurant.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška nemůže být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.