Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista specialista
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Využívání hodnotících systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit smysl a cíl hodnocení zaměstnanců Písemné a ústní ověření
b Popsat systém hodnocení a jeho vazby na odměňování Písemné a ústní ověření
c Popsat užívané metody hodnocení a proces tvorby hodnoticích standardů a kritérií Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit metody měření pracovního výkonu a přínosu konané práce podle zadaných kritérií Písemné a ústní ověření
e Popsat postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit úlohu motivace zaměstnanců Písemné a ústní ověření
g Uvést možnosti rozvíjení schopností a výkonu zaměstnanců Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vnitřní a vnější faktory ovlivňující přístup organizace k hodnocení zaměstnanců Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením zaměstnance Písemné a ústní ověření
c Popsat stanovování úrovně odměny za práci v závislosti na typu a struktuře mzdy/platu Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat hodnoticí pohovor (školení hodnotitele, chyby atd.) Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit diference v přístupu k zaměstnancům a charakterizovat význam klíčových zaměstnanců Písemné a ústní ověření
f Analyzovat výsledky měření individuálního a týmového výkonu a vyjmenovat činitele mající vliv na odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
g Prezentovat komunikaci pro sdělení výsledku hodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat následná opatření po provedeném hodnocení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření systému odměňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi mzdou a platem, pojem zaručená mzda, určení platu, způsob stanovení mzdy/platu Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy příplatků ke mzdě (příplatky dané legislativou, jdoucí nad její rámec) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit funkci pohyblivých složek, prémií a dalších odměn Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu Písemné a ústní ověření
e Popsat vliv změn v odměňování na organizaci a její zaměstnance Písemné a ústní ověření
f Prokázat znalost legislativy související s odměňováním zaměstnanců Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „zaměstnanecké výhody“ Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat typy benefitů, popsat vymezení cílových skupin Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit smysl a funkce benefitů, jejich výhody a nevýhody pro zaměstnance i zaměstnavatele Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat poukázkový systém jako součást benefitního systému Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi pevným a volitelným systémem zaměstnaneckých výhod Písemné a ústní ověření
f Aplikovat znalosti pravidel administrace benefitního systému a související legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci benchmarku, popsat jeho zdroje, realizaci a využití získaných dat Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit funkci HR controllingu Písemné a ústní ověření
c Uvést vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných lidských zdrojů atd. Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojem objektivní hodnoty jednotlivých pracovních míst, vyjmenovat základní kritéria pro její měření Písemné a ústní ověření
f Identifikovat zdroje informací a práce s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška zahrnuje písemnou, ústní i praktickou část. Písemné a praktické ověřování se děje formou případové studie, pro písemnou zkoušku lze využít i formu testu. Ústní ověřování se děje zejména formou prezentace výsledků případové studie a je též možné zařadit i další okruhy otázek.

 

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci dílčí kvalifikace.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

 

Soubor otázek pro tyto testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Přitom musí splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro uchazeče musí vycházet z dostatečně rozsáhlého souboru otázek, aby bylo umožněno připravit několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce je nezbytné ověřit všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence či kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u něhož je test způsobem ověření a návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit, alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění je považováno 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor případových studií, které je nutno použít pro ověření uvedených kompetencí: Využívání hodnoticích systémů; Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců; Vytváření mzdového systému; Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod; Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců.

 

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněnÿ následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Litmedia, a. s.

Studio JV