Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky Písemné ověření
b Orientovat se v základních ustanoveních zákona o obchodních korporacích ve vztahu k personální práci Písemné ověření
c Orientovat se v předpisech upravujících mzdy a platy Písemné ověření
d Vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a vysvětlit vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění Ústní ověření
e Charakterizovat obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání Ústní ověření
f Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání prostředků výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Koncipovat dokumenty v textovém editoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout tabulku a vytvořit graf v tabulkovém procesoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit prezentaci v počítačovém programu na tvorbu prezentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vyhledat informace na internetu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Komunikovat pomocí elektronické pošty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit dokument podle platné normy Praktické předvedení
b Vyjmenovat systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Ústní ověření
c Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Ústní ověření
d Uvést pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základní legislativě v oblasti BOZP a PO Písemné ověření
b Vysvětlit základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
c Popsat povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizování vzdělávání zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení Ústní ověření
b Uvést příklady profesí vyžadujících pravidelné přezkušování nebo školení a vysvětlit důvod Ústní ověření
c Uvést možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování náborových činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a oborech vzdělání Ústní ověření
b Charakterizovat možné způsoby plánování lidských zdrojů, náboru a výběru zaměstnanců ve firmě Ústní ověření
c Popsat Národní soustavu kvalifikací a možnosti jejího využití v personální praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hodnoticí a motivační systémy zaměstnanců ve firmě Ústní ověření
b Charakterizovat možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě Ústní ověření
c Vysvětlit základní principy mzdového systému v organizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování kolektivního vyjednávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Ústní ověření
b Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že se ve firmě nenachází odborová organizace Ústní ověření
c Uvést základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/personalista#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška zahrnuje test, řešení případové studie a prezentaci výsledků případové studie.

Písemné ověření je provedeno formou testu a týká se kritérií a) až c) kompetence Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě a kritéria a) kompetence Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Testové otázky budou mít předdefinované odpovědi A až D, přičemž vždy musí být přesně jedna odpověď správně.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány alespoň z databáze 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje 25 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium přesně 8 otázek.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Doba vyčleněná na písemný test je 30 minut.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor případových studií, které je nutno použít pro praktické ověření těchto kompetencí: Organizování vzdělávání zaměstnanců, Zajišťování náborových činností, Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, Organizování kolektivního vyjednávání. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

 

Při ověřování kompetence Využívání prostředků výpočetní techniky uchazeč při práci na počítači zároveň komentuje svoji činnost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.