Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem Praktické předvedení
d Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení formařské dílny, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím a stroji Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a strojních zařízení pro výrobu kovových sklářských forem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek - forma splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, prakticky odstranit zjištěnou vadu na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předložené sklářské formy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii obrábění kovů Ústní ověření
b Předvést vyčištění sklářské formy, včetně zakonzervování, provést jednoduchou opravu sklářské formy Praktické předvedení
c Připravit kovovou formu pro výrobu Praktické předvedení
d Provést vybroušení a vyleštění stop po nástrojích, dopilování a dobroušení tvarů na kalibr u nerotačních forem z drsnosti na podklad pro vyleštění drsnosti 0,1 s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení
e Srovnat obráběné plochy do obsahu 75 cm² s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení
f Předvést navařování v argonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu a seřízení strojů a zařízení na opracování a čištění kovových sklářských forem u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovovych-forem#zdravotni-zpusobilost).

Pro splnění odborné kompetence Výroba kovových sklářských forem potřebuje uchazeč svářečský průkaz pro argon, a to GTAW nebo TIG. Před zahájením zkoušky uchazeč tento průkaz předloží.

U odborná kompetence Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu kovových sklářských forem je možné vybrat z nástrojů a zařízení uvedených v MTZ, pro pracovní operace jako jsou frézování, soustružení, broušení, vrtání a další.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor