Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem Praktické předvedení
d Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení formařské dílny, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím a stroji Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a strojních zařízení pro výrobu kovových sklářských forem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek - forma splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, prakticky odstranit zjištěnou vadu na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předložené sklářské formy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii obrábění kovů Ústní ověření
b Předvést vyčištění sklářské formy, včetně zakonzervování, provést jednoduchou opravu sklářské formy Praktické předvedení
c Připravit kovovou formu pro výrobu Praktické předvedení
d Provést vybroušení a vyleštění stop po nástrojích, dopilování a dobroušení tvarů na kalibr u nerotačních forem z drsnosti na podklad pro vyleštění drsnosti 0,1 s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení
e Srovnat obráběné plochy do obsahu 75 cm² s vyleštěním na drsnost 0,05 Praktické předvedení
f Předvést navařování v argonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu kovových sklářských forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu a seřízení strojů a zařízení na opracování a čištění kovových sklářských forem u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovovych-forem#zdravotni-zpusobilost).

Pro splnění odborné kompetence Výroba kovových sklářských forem potřebuje uchazeč svářečský průkaz pro argon, a to GTAW nebo TIG. Před zahájením zkoušky uchazeč tento průkaz předloží.

U odborná kompetence Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu kovových sklářských forem je možné vybrat z nástrojů a zařízení uvedených v MTZ, pro pracovní operace jako jsou frézování, soustružení, broušení, vrtání a další.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výrobu a zušlechťování skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeného na technologii skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie skla a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 28-025-H Výrobce/výrobkyně kovových forem + střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let praxe v oblasti sklářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Výrobní prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Výkresová dokumentace pro výrobu kovových forem
 • Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace pro výrobu kovových forem
 • Formařská dílna, která je vybavena minimálně jednou: frézkou, soustruhem, bruskou, sloupovou otočnou vrtačkou, horizontkou, pilou, komorovou žíhací pecí, pískovací kabinou a elektroerosivním zařízením; minimálně jedním CNC soustruhem a CNC frézkou, měřidly, svářecím agregátem, přídavnými elektrodami
 • Žárupevná ocel ‒ tř. 17; soustružnické nože, frézy, brusné kotouče, řezná kapalina na chlazení, hotový výrobek - kovová forma
 • Osobní ochranné pracovní prostředky

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 20 až 21 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor