Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při údržbě a opravách vah a vážicích zařízení a jejich součástí Ústní ověření
b Předvést a ústně vysvětlit použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ručním obrábění kovů a plastů a při údržbě a opravách vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při styku s elektrickými zařízeními vah a vážicích zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst značky součástí a prvků, užívané v obvodových schématech elektrických a elektronických zařízení Praktické předvedení
b Číst schémata elektrických a elektronických obvodů používaných v elektronických vahách a vážicích zařízeních a jejich napájení Praktické předvedení
c Vyhledávat v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek používaných v elektronických vahách a vážicích zařízeních jejich charakteristické parametry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci vah a vážících zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Získat ze servisní dokumentace mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení údaje, potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování Praktické předvedení
d Získat z norem, strojnických tabulek informace o součástech mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav mechanických i elektronických vah a vážících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení či opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, strojní zařízení, náhradní součásti, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek mechanických i elektronických vah a vážicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jeho podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout případnou úpravu či seřízení mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí podle výsledků provedené funkční zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit vybrané délkové rozměry součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení
e Změřit a zkontrolovat parametry elektrických či elektronických součástí elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení
g Změřit měřicími přístroji základní elektrické veličiny mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a výsledek měření porovnat s údaji, předepsanými v jejich servisní dokumentaci Praktické předvedení
h Zkontrolovat měřením základní parametry elektronické součástky elektronických vah a vážicích zařízení a porovnat je s katalogovými hodnotami a s údaji servisní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch vah a vážicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení a jejich části, zjistit jejich závady, poškození nebo opotřebení v mechanické, elektrické či elektronické části a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Zvolit způsobu opravy nefunkčních, špatně fungujících nebo poškozených mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Ručně obrobit a zpracovat součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení s dodržením předepsaných rozměrů a tvarů součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Ustavit části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování mechanických součástí i elektronických prvků vah a vážicích zařízení a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednotlivé části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
c Oživit a seřídit mechanickou a elektronickou váhu nebo vážicí zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit elektrické či elektronické prvky, bloky nebo součásti elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Opravit elektrické prvky nebo součásti elektronických vah a vážicích zařízení opravou jejich izolace, opravou mechanických závad spínačů, přepínačů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav vah a vážících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení, rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení, provést jejich zkoušku pomocí kalibrovaných závaží a provést konečnou justáž jejich prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobek a nástroj, nastavit podmínky obrábění a seřídit soustruh, vrtačku, frézku pro obrábění nenáročné součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení nebo nástrojů a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
b Obráběním upravit jednoduchými technologickými operacemi na soustruhu, vrtačce či frézce nenáročné součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení nebo nástrojů a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s návody na obsluhu strojů, na kterých se bude zkouška provádět, s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-stroju-a-zarizen#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium

VÍTKOVICE TESTING CENTER, s. r. o.