Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč pracovní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění Ústní ověření
c Orientovat se ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií Ústní ověření
d Orientovat se ve vyhlášce o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., řád plavební bezpečnosti v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologických postupů pro potápěčské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a vypracovat technologický postup a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací při kontrolní a průzkumné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést technologické postupy a rizika při čištění vtokových česlí, odsávání a přemístění sypkého materiálu a odstraňování různých naplavenin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat technologické postupy, uvést rizika a zabezpečení potápěčských prací pro hloubky vyžadující dekompresní procedury včetně vypracování tří dekompresních postupů zadaných příkladů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést technologické postupy, rizika a zabezpečení pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Ústní ověření
e Uvést technologické postupy, rizika a zabezpečení pro práce v proudící vodě Ústní ověření
f Popsat technologický postup prací při sanaci ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Popsat technologické postupy potápěčských prací a rizik při vrtání různých materiálů: železobeton, beton, ocel, dřevo Ústní ověření
h Uvést rizika a navrhnout opatření k jejich minimalizaci při: zahrazení a vyhrazení vtokových objektů; potápěčských pracích ve zdraví škodlivém prostředí; potápěčských pracích s nulovou viditelností; potápěčských pracích při vázání břemen na zdvihací zařízení Ústní ověření
i Vysvětlit technologické postupy a rizika při instalaci slupic, hradidel a hradel jezů Ústní ověření
j Vysvětlit technologický postup potápěčských prací a uvést rizika při tryskání vysokotlakým vodním paprskem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecné složení pracovní skupiny pro provádění potápěčských prací v hloubkách menších než 13 m a větších než 13 m Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat odborné způsobilosti pro: svářečské práce v hyperbarickém prostředí za mokra; řezání konstrukcí kyslíkem pod vodou; potápěčské práce v podzemí podle horního zákona; trhací práce; vázání břemen a práci se zdvihacím zařízením, s použitím plavidla pro pracovní potápěče; míchání plynů pro dýchání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Vysvětlit volbu a funkci zvoleného postupu zabezpečení potápěčů v místě nad volnou hloubkou a s nebezpečím utonutí podle závěrů rekognoskace pracoviště Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat následující potápěčskou výstroj: s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou; autonomní potápěčský dýchací přístroj; dýchací přístroj typu rebreather Ústní ověření
b Provést výběr vhodné potápěčské výstroje a techniky pro daný úkol a zdůvodnit výběr k zajištění vybraných potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíly mezi potápěčskými přístroji na stlačený vzduch, nitrox, trimix a potápěčskými přístroji s regeneraci dýchacích plynů typu rebreather Ústní ověření
b Vybrat vhodnou potápěčskou techniku pro následující typy pracovních činností a předvést její obsluhu a údržbu: potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s plicní automatikou; potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s volným průtokem; autonomní potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití následujících umělých směsí plynů pro dýchání: nitrox; trimix a kyslík včetně možných rizik a potřebných kvalifikací a oprávnění Ústní ověření
d Popsat různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví, včetně vedení písemné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
f Popsat systém revize potápěčské techniky a výstroje Ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
h Předvést uvázání následujících uzlů: vůdcovský osmičkový uzel; lodní smyčku; rybářský uzel pro spojení dvou lan (dvojitý a jednoduchý); škotový uzel; plochá spojka – ambulanční uzel; dračí smyčka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků při provádění potápěčských prací Ústní ověření
b Vysvětlit využití a vlastnosti signálního lana včetně předvedení signalizace lanem pro jednotlivce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést standardizované mezinárodní potápěčské signály rukama a potápěčskou svítilnou při potápěčských pracích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup rekognoskace terénu a určení místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Zvolit postup a úkoly a určit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit využití možností a součinnosti s jednotkami Integrovaného záchranného systému: Zdravotnická záchranná služba; Hasičský záchranný sbor; Policie ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Vést následující dokumentaci: stavební deník; deník potápěčských prací/jednoduchý záznam o stavbě; zápis o seznámení s riziky a bezpečností a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
c Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací podle zadání Praktické předvedení
d Provést zápis o mimořádné události a zápis o úrazu do knihy úrazů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Předvést: správný postup kardio-pulmo-cerebrální resuscitace (KPCR); použití kyslíkového oživovacího přístroje; poskytnutí kyslíku k inhalaci; použití automatického externího defibrilátoru (AED) Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
d Vysvětlit a pod vodou předvést správný postup při vyhledání a záchraně potápěče včetně poskytnutí pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
e Popsat postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek při povodních a mimořádných situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Vysvětlit spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy včetně uvedení praktických aplikací: tlak; hydrostatický tlak; celkový tlak; stlačování plynu; Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy včetně praktických aplikací: stavové změny plynu, včetně aplikace souvisejících zákonů: Izotermický Boyleův-Mariottův zákon; Izobarický Gay-Lussacův zákon; Izochorický Charlesův zákon Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy včetně praktických aplikací: rozpouštění plynů v kapalinách a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu, Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní, průzkumnou a revizní činnost pod vodou Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup provedení odborného průzkumu zvoleného objektu a uvést rizika Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vysvětlit specifika a rizika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
g Popsat správnými technickými názvy následující vodohospodářská zařízení a jejich hlavní části: přehrady, jezy, hydroelektrárny, plavební komory apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokumentování objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsob použití fotodokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob použití video-dokumentace Ústní ověření
d Zhotovit video a foto-dokumentaci pod vodou Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit a uvést charakteristiky pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Číst a orientovat se v podkladech projekce nebo v plánech pro realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření
c Prakticky předvést pod vodou následující činnosti: čištění vtokových česlí; přemístění sypkého materiálu odsávacím zařízením montážní práce; vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit technologický postup potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny a provést: výklad a vysvětlení pracovních podmínek; vysvětlení zdravotního zajištění; výklad zvláštních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
d Charakterizovat a specifikovat další rizika potápěčských prací v uzavřeném prostoru v následujících situacích: práce před vtoky; proudění vody; hloubka; vzdálenost od volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována viz https://www.nsp.cz/jednotka-prace/potapec-pracovni#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč je povinen s ohledem na skutečnost, že zkoušku nelze provádět v simulovaném prostředí a její výkon se svojí rizikovostí rovná výkonu práce a činností podle přílohy číslo 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění (práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví):

 • předložit certifikát s minimálně druhým kvalifikačním stupněm "Samostatný potápěč" s kvalifikací AOWD (Advanced Open Water Diver, nebo P2 – potápěč se dvěma hvězdami), podle aktuálně platné technické normy ČSN EN ISO 24801-2 (761301) Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - samostatný potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN);

 • předložit prokazatelný záznam ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě (podle zákona č. 183/2006 Sb., - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů, v platném znění) nebo v zahraničí získaném potvrzení akreditovanou profesionální (komerční) potápěčskou organizací zaškolení v pracovním potápění v minimálním rozsahu: 60 hodin práce v hloubce 0 – 20 m (z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15 – 20 m); a 20 hodin práce v hloubce 20 – 50 m (z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40 – 50 m). Zaškolení může provést autorizovaná osoba.

 

Při posuzování kritérií hodnocení je třeba se zaměřit na:

 • bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;

 • správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;

 • způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;

 • bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací při praktickém ponoru.

 • používání správného technického názvosloví.

 

Při zkoušce je třeba vykonat alespoň jeden ponor v minimální hloubce 20 m a maximální 30 m, v jehož rámci budou ověřována kritéria hodnocení kompetencí: Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou, Řešení krizové situace na pracovišti, Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody, Kontrolování, provádění odborných průzkumů, Dokumentování objektů a zařízení pod vodou.

 

Všechny sestupy pod vodou musí být pod přímým dohledem odborně způsobilé fyzické osoby - potápěče s osvědčením o získání profesní kvalifikací potápěč pracovní (69-014-H) a zabezpečeny jistícím potápěčem nad hladinou s osvědčením o získání profesní kvalifikací Potápěč pracovní (69-014-H). V průběhu zkoušky musí být dodržena všechna pravidla pro provádění pracovních činností, která vyplývají z příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění. Přímý dohled mohou vykonávat členové zkušební komise nebo další přizvané osoby s výše zmíněnou kvalifikací.

 

Ověřování kritérií hodnocení způsobem Praktické předvedení bude realizováno na pracovišti potápěčů v níže uvedených kompetencích:

 • Volba technologických postupů pro potápěčské práce – kritérium a), b)

 • Provedení průzkumu podmínek na pracovišti kritérium a)

 • Volba výstroje podle klimatických podmínek a prostředí kritérium b)

 • Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče – kritérium b), d), e), g), h)

 • Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou - kritérium j), k), l)

 • Řešení krizové situace na pracovišti – kritérium a), b)

 • Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny - kritérium a), b), d), e)

 • Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody - kritérium a), b), c), d)

 • Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu – kritérium a)

 • Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou - kritérium a), d)

 • Dokumentování objektů a zařízení pod vodou - kritérium d)

 • Provádění potápěčských prací - kritérium a), b), c)

 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny - kritérium b), c)

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimálně střední vzdělání s výučním listem a současně musí doložit splnění všech následujících požadavků:

 1. osvědčení o získání profesní kvalifikace 69-014-H Potápěč/potápěčka pracovní podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění, (tj. odborně způsobilá fyzická osoba pro provádění potápěčských prací podle NV č. 591/2006 Sb., v platném znění z 27. dubna 2016)

 2. alespoň 5 let praxe v pracovním potápění s doloženou praxí s nejméně 1 000 hodinami při provádění potápěčských prací pod vodou zaznamenanými ve stavebním deníku, nebo v jednoduchém záznamu o stavbě podle zákona č. 183/2006 Sb., - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů, nebo v zahraničí získaném ověřitelném záznamu potvrzeném akreditovanou profesionální (komerční) potápěčskou organizací.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnotícím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiální a technické prostředky:

 • vhodný prostor pro ústní a praktickou část zkoušky nad hladinou (učebna, skříňová nástavba, stavební buňka apod.)

 • vodní nádrž s průhledností vody minimálně 1 metr a s minimální hloubkou 30 metrů

 • dekompresní tabulky, dekompresní programy, formuláře a dokumenty ke zkoušce, osobní počítač

 • kyslíkový oživovací přístroj, lékárnička, resuscitační figurína, defibrilátor AED

 • vícemístná dekompresní komora v pohotovostním stavu v bezprostřední blízkosti sestupů

 • různé druhy potápěčských izolačních obleků (neoprenové, membránové, suché, mokré)

 • dýchací přístroje - systémy s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou včetně potápěčských přileb a celoobličejových masek

 • dostatečná zásoba dýchacích plynů - vzduch - nitrox - trimix, to znamená min. 5 000 litrů pro zkoušenou osobu, 15 000 litrů pro tři zkoušející osoby (5 000 litrů pro jednu zkoušející osobu a 5 000 litrů pro jistícího potápěče

 • vysokotlaký kompresor

 • potápěčské autonomní dýchací přístroje

 • komunikační systémy pro potápěče kabelové a ultrazvukové

 • signální a pracovní lana a úvazky

 • různé druhy potápěčských světel

 • osobní dekompresní počítače, potápěčské kompasy

 • přilbový kamerový systém, ruční vodotěsná videokamera s osvětlením, vodotěsný fotoaparát s bleskem

 • vzduchový stavební kompresor nebo hydraulický agregát, odsávací zařízení, vzduchové nebo hydraulické nářadí pod vodu, sada montážního nářadí, zdvihací vak, karabiny

 • pod vodní hladinou musí být k dispozici: vtokové česle nebo jejich model, sypký materiál, technická zařízení pro předvedení montážních prací včetně video a fotodokumentace, sestupové lano pro předvedení záchrany potápěče z hloubky

 • kniha úrazů, stavební deník, deník potápěčských prací, formulář zápisu o seznámení s riziky a BOZP

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přípravu a přestávky) je 20 až 25 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR