Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Svrškařka
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup přípravných pracovních operací barvení, kosení a vyztužování dílců pro předložený svršek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit jeho použití pro zhotovení konkrétní části svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit odpovídající stroj a zařízení k provedení stanovené pracovní operace, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu pro výrobu jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Technologie výroby svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení předloženého svršku, účel a funkci jednotlivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat a popsat střihy svršku, vymezit technologické rozdíly mezi střihem derbovým a nártovým Ústní ověření
c Zdůvodnit materiálové přídavky na dílcích pro zaklepávání a obšívání svršků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit potřebný stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Určit kritická místa stanoveného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace používané pro úpravy okrajů dílců, součástí a svršku Ústní ověření
b Připravit a seřídit kosicí stroj podle technické dokumentace Praktické předvedení
c Okosit dílce pro konkrétní druh obuvi podle předpisu kosení, popsat jednotlivé řezy Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úpravu okrajů dílců a součástí podle dílenského vzorku, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést spojování vrchových dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
b Provést pracovní operaci prošívání dílců, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okroužkovat zadní dílce s ohledem na dodržování předpisů BOZP, zkontrolovat kvalitu provedení v souladu s referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi kroužky obyčejnými a slepými Ústní ověření
c Předvést pracovní operaci nýtování s ohledem na dodržování zásad BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=40&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovím postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií.

Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v obuvnické šicí dílně.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání svrškařka nebo obuvník nebo výrobce obuvi nebo výrobce kožedělného zboží + střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let praxe v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Profesní kvalifikace 32-010-H Svrškařka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti obuvnické nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Výkresová dokumentace a šablony
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)
 • Šicí dílna vybavená stroji, zařízením a nářadím pro zhotovení svršku odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie
 • Materiály, polotovary a komponenty (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu)
 • Vzorky hotových výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků)
 • Vzorky svršků a svrškových dílců (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků)
 • Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava