Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Svrškařka
Platnost standardu: Od 7.2.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému obuvnickému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku obuvi, pojmenovat jednotlivé obuvnické dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na nichž bude konkrétní obuvnický výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup přípravných pracovních operací (barvení, kosení, značení a vyztužování dílců) používaných při výrobě svršků obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit jeho použití pro zhotovení konkrétní části svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit odpovídající stroj a zařízení potřebné k provedení stanovené pracovní operace používané při výrobě konkrétního svršku obuvi, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických materiálů, polotovarů, komponentů a zhotovených svršků obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených obuvnických materiálů (usně, textil, ztužovací materiál), v případě zjištěných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití s ohledem na výslednou kvalitu svršku a hotové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených obuvnických polotovarů a komponentů, v případě zjištěných nedostatků popsat jejich vliv na kvalitu svršku a hotové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu zhotovených svršků obuvi, porovnat jejich provedení s dílenským vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních technologiích pro zhotovování svršků obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení předloženého svršku obuvi, vysvětlit účel a funkci jeho jednotlivých částí (vrchová, podšívková, ztužovací) Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě předložených vzorků svršků obuvi pojmenovat a popsat střihy svršků (derbový, nártový, lodičkový, sponkový, makasínový, otevřený), vymezit technologické rozdíly mezi střihem derbovým a nártovým Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit materiálové přídavky na vrchových a podšívkových obuvnických dílcích určených pro pracovní operace zaklepávání a obšívání svršků obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnický stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Určit kritická místa stanoveného obuvnického stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést určenou pracovní operaci (našívání podkroužků, nebo šití ozdob, nebo našívání zadních pásků, nebo našívání patiček, nebo šití nártů) na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit jeden stanovený obuvnický stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného obuvnického stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace používané pro úpravy okrajů dílců, součástí a svršků Ústní ověření
b Připravit a seřídit kosicí stroj podle technické dokumentace Praktické předvedení
c Okosit dílce svršku pro konkrétní druh obuvi podle předpisu kosení, popsat jednotlivé řezy (do ostří, do tloušťky, dutý řez) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést úpravu okrajů dílců a součástí podle dílenského vzorku, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést spojování vrchových obuvnických dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
b Provést spojování podšívkových obuvnických dílců šitím, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pracovní operaci prošívání svrškových a podšívkových obuvnických dílců, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okroužkovat zadní dílce svršku obuvi s ohledem na dodržování předpisů BOZP, zkontrolovat kvalitu provedení v souladu s dílenským vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi kroužky obyčejnými a slepými Ústní ověření
c Předvést pracovní operaci nýtování s ohledem na dodržování zásad BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/svrskarka#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v šicí obuvnické dílně.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí obuvnické šicí dílny. Při ověřování kritérií hodnocení založených na způsobu praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, k správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví pro kritéria hodnocení a), b); Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků pro kritérium hodnocení c); Orientace v základních technologiích pro zhotovování svršků obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorek svršku obuvi v počtu jeden půlpár, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví pro kritérium hodnocení b) vzorek obuvi v množství 1 půlpár, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků pro kritérium hodnocení b) vzorky usní v počtu (minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů), pro kritérium hodnocení c) zadá autorizovaná osoba uchazeči pro splnění úkolu 1 konkrétní pracovní operaci používanou při výrobě svršku obuvi, typ pracovní operace bude záviset na obuvnické technologii používané v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických materiálů, polotovarů, komponentů a zhotovených svršků obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorky usní, textilních a ztužovacích materiálů v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů), pro kritérium hodnocení b) polotovary a komponenty v počtu (minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů), pro kritérium hodnocení c) svršky obuvi v počtu (minimálně 1 pár - maximálně 5 párů), typ a vzor svršků bude záviset na zaměření obuvnické výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Orientace v základních technologiích pro zhotovování svršků obuvi pro kritérium hodnocení b) svršky obuvi různých střihů v počtu (minimálně 4 půlpáry svršků obuvi - maximálně 6 půlpárů svršků obuvi).

 

Autorizovaná osoba připraví uchazeči u odborných kompetencí Obsluha obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b); Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) jeden obuvnický šicí stroj. Výběr provede z následujících šicích strojů: plochý jednojehlový šicí stroj, plochý dvoujehlový šicí stroj, sloupový jednojehlový šicí stroj.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů pro kritérium hodnocení c) jednu pracovní operaci (výběr bude proveden z následujících pracovních operací: našívání podkroužků, šití ozdob, našívání zadních pásků, našívání patiček, šití nártů). Pro tyto pracovní činnosti stanoví autorizovaná osoba 1 obuvnický stroj (výběr bude proveden podle typu pracovní operace z následujících obuvnických strojů: plochý jednojehlový šicí stroj, plochý dvoujehlový šicí stroj, sloupový jednojehlový šicí stroj).

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat úpravy okrajů dílců a svršků v minimálním počtu 4 úpravy - maximálně 8 úprav okrajů dílců a svršků (kosení, barvení, lemování, přehýbání, francouzské lemování, zaklepávání, obšívání, opalování).

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců pro kritérium hodnocení c), zda bude úkol zaměřený na prošití vrchových nebo poodšívkových součástí podle typu vyráběného vzoru v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví uchazeči u odborných kompetencí Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků pro kritéria hodnocení c), d); Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců pro kritéria hodnocení a), b), c); Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) vykonat pracovní činnosti na minimálně 5 párech svrškových dílců, součástí nebo svršků - maximálně na 15 párech svrškových dílců, součástí nebo svršků podle náročnosti vyráběného vzoru. Typ a vzor svršku obuvi bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na němž bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava