Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro sériovou výrobu
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickým popisem, technologickými postupy a výrobním předpisem, provést jejich rozbor ve vztahu k předloženému druhu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace materiálové složení předložené obuvi, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní obuv zhotovována Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality zhotovených obuvnických svršků a obuvnických polotovarů a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnické polotovary a komponenty na jeden vzor obuvi a posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro výrobu konkrétního typu obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu 1 páru vyrobených svršků podle daných parametrů, případně podle předloženého dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroje a zařízení pro daný technologický proces s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace na spodkové dílně, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
c Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti minimálně 1 stroje nebo zařízení v každém úseku spodkové dílny, provést spuštění strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést 1 pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit pracovní operace při výrobě obuvi lepeným výrobním způsobem, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést umístění vysekávacích nožů na vrchovou useň s ohledem na její tažnost a kvalitativní rozložení, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vychystat 1 kus vrchové usně k vysekávání vrchových obuvnických dílců podle výrobního předpisu pro daný obuvnický výrobek Praktické předvedení
c Vysekat 1 pár vrchových usňových dílců s přihlédnutím k maximální výtěžnosti usňového materiálu a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
d Vysekat 1 pár podšívkových dílců podle technologických zásad pro zpracování obuvnických usní s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu na 1 vzor obuvi a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Okosit 1 pár vrchových nebo podšívkových dílců pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
c Provést spojení 1 páru vrchových a podšívkových obuvnických dílců konkrétního vzoru šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustředit svršek obuvi na obuvnické kopyto a přichytit napínací záložku svršku v patní části k napínací stélce na 1 páru svršku obuvi Praktické předvedení
b Provést vytvarování svršku obuvi na obuvnické kopyto, napnout špici, patu a strany svršku, posoudit kvalitu provedení na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat napínací záložku a hrany napnutého svršku na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování spodkových dílců obuvi s vytvarovaným svrškem obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení vytvarovaného svršku obuvi se spodkem obuvi a zdůvodnit provedení podle zadané výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Spojit předložený svršek se spodkovými dílci, provést montáž spodku 1 páru obuvi podle stanoveného technologického postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu 1 páru hotové obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-seriovou-vyro#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu sériové výroby dámské nebo pánské nebo dětské obuvi. Výrobní způsob, střih, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotvary, komponenty obuvi) i množství určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky. Povinností autorizované osoby je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritéria hodnocení a) a b), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality zhotovených obuvnických svršků a obuvnických polotovarů a materiálů, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritéria hodnocení b) a c), typ stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem pro kritéria hodnocení b), c) minimálně 1, maximálně 3 kusy vrchových usní, pro kritérium hodnocení d) minimálně 1, maximálně 3 kusy podšívkových usní.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovování svršku obuvi, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Napínání svršku obuvi na kopyta, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu obuvi nebo na kožedělnou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obuvnické výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na obuvnickou výrobu nebo na kožedělnou výrobu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obuvnické výroby.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obuvnické výroby.

 4. Profesní kvalifikace 32-008-H Obuvník pro sériovou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v obuvnické výrobě nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obuvnické výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Obuvnická dílna - provozní dílna umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování sériové obuvi, která je vybavena následovně:

 

 • Výkresová dokumentace, vzorový výkres sestavy svršku a spodku obuvi
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace), vzorový technický popis, výrobní předpis a technologický postup ve spodkové dílně
 • Výrobní předpis pro vysekávání obuvnických dílců (bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem)
 • Podšívkové usně v počtu 3 kusy, vrchové usně v počtu 3 kusy
 • Svrškové a spodkové dílce, tužinky, opatky, napínací, vlepovací nebo vkládací stélky, vzorky svršků, podešví, podpatků, patníků, klenků, rámků a půdování
 • Obuvnická lepidla a další pomocný spojovací materiál a kování, vzorky rozpouštědlového, disperzního a taveninového lepidla, brusné materiály a drásací kotouče, kroužky, háčky, nýty a hřebíky
 • Vysekávací nože v počtu 1 sada pro daný vzor
 • Vysekávací stroj v počtu 1 kus
 • Kosicí stroj v počtu 1 kus
 • Obuvnická kopyta, minimálně 3 páry různých druhů kopyt
 • Pracovní stůl, minimálně 3 ks pro odkládání, kompletaci a drobné montážní operace
 • Obuvnické šicí stroje, minimálně 3 ks šicích strojů, z toho jeden sloupový
 • Obuvnické spodkové a dokončovací stroje (stroje na připevňování napínacích stélek, stroje na přípravu svršku, stroje na připevňování svršku ke spodku obuvi), přibíjecí stélek, předtvarovací pat, přichycovací pat, napínání špic, napínání stran, napínání pat, drásací, cídicí, lisovací, vyzouvací stojan
 • Pomůcky pro čištění, mazání a údržbu obuvnických strojů a zařízení
 • Drobné ruční nářadí potřebné v šicí dílně: nůžky, štětce
 • Drobné ruční nářadí potřebné k tvarování svršku a ke konečné úpravě obuvi, horkovzdušná pistole, štětce, kartáče, obuvnická kladívka
 • Osobní ochranné pracovní prostředky pro jednotlivé pracovní operace ve vysekávací, šicí a spodkové dílně

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro konání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Valašské Klobouky