Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro sériovou výrobu
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickým popisem, technologickými postupy a výrobním předpisem, provést jejich rozbor ve vztahu k předloženému druhu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace materiálové složení předložené obuvi, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní obuv zhotovována Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality zhotovených obuvnických svršků a obuvnických polotovarů a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnické polotovary a komponenty na jeden vzor obuvi a posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro výrobu konkrétního typu obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu 1 páru vyrobených svršků podle daných parametrů, případně podle předloženého dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroje a zařízení pro daný technologický proces s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace na spodkové dílně, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
c Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti minimálně 1 stroje nebo zařízení v každém úseku spodkové dílny, provést spuštění strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést 1 pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit pracovní operace při výrobě obuvi lepeným výrobním způsobem, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést umístění vysekávacích nožů na vrchovou useň s ohledem na její tažnost a kvalitativní rozložení, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vychystat 1 kus vrchové usně k vysekávání vrchových obuvnických dílců podle výrobního předpisu pro daný obuvnický výrobek Praktické předvedení
c Vysekat 1 pár vrchových usňových dílců s přihlédnutím k maximální výtěžnosti usňového materiálu a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
d Vysekat 1 pár podšívkových dílců podle technologických zásad pro zpracování obuvnických usní s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu na 1 vzor obuvi a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Okosit 1 pár vrchových nebo podšívkových dílců pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
c Provést spojení 1 páru vrchových a podšívkových obuvnických dílců konkrétního vzoru šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustředit svršek obuvi na obuvnické kopyto a přichytit napínací záložku svršku v patní části k napínací stélce na 1 páru svršku obuvi Praktické předvedení
b Provést vytvarování svršku obuvi na obuvnické kopyto, napnout špici, patu a strany svršku, posoudit kvalitu provedení na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat napínací záložku a hrany napnutého svršku na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování spodkových dílců obuvi s vytvarovaným svrškem obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení vytvarovaného svršku obuvi se spodkem obuvi a zdůvodnit provedení podle zadané výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Spojit předložený svršek se spodkovými dílci, provést montáž spodku 1 páru obuvi podle stanoveného technologického postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu 1 páru hotové obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-seriovou-vyro#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu sériové výroby dámské nebo pánské nebo dětské obuvi. Výrobní způsob, střih, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotvary, komponenty obuvi) i množství určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky. Povinností autorizované osoby je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritéria hodnocení a) a b), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality zhotovených obuvnických svršků a obuvnických polotovarů a materiálů, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritéria hodnocení b) a c), typ stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem pro kritéria hodnocení b), c) minimálně 1, maximálně 3 kusy vrchových usní, pro kritérium hodnocení d) minimálně 1, maximálně 3 kusy podšívkových usní.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovování svršku obuvi, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Napínání svršku obuvi na kopyta, kritérium hodnocení a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Valašské Klobouky