Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Manažer kvality
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout konkrétní kroky implementace procesního přístupu ke kvalitě na základě znalosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat návrh procesního modelu dané organizace včetně identifikace vstupů, výstupů a vzájemných vazeb jednotlivých procesů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy identifikace potenciálních rizik včetně návrhu práce s nimi Písemné a ústní ověření
d Popsat kritéria a metody měření výkonnosti a zjišťováni efektivnosti procesu Písemné a ústní ověření
e Popsat principy optimalizace a zlepšování procesu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Koordinace managementu kvality, normalizace a zkušebnictví v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strategii a konkrétní postup implementace systému managementu kvality (QMS), normalizace a zkušebnictví na základě znalosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat odpovědnosti a pravomoci příslušných útvarů v návaznosti na systém managementu kvality (QMS), normalizace a zkušebnictví Písemné a ústní ověření
c Uvést základní povinnosti organizace dané příslušným právním rámcem (normalizace, metrologie, zkušebnictví) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování plánů řízení kvality v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout politiku kvality včetně způsobu její integrace do řízení organizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat návrh cílů kvality včetně stanoveni klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI‘ s) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat obsah plánů řízení kvality a jejich význam Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla řízení projektů zavádění nebo zlepšování systému managementu kvality (QMS) v organizaci v souladu s aktuální strategií Písemné a ústní ověření
b Definovat všechny zdroje potřebné pro zavedení a zlepšování systému managementu kvality v organizaci Písemné a ústní ověření
c Navrhnout komunikační platformu k zajištění pravidelné informovanosti všech zainteresovaných stran v oblasti budováni a rozvoje systému managementu kvality (QMS) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat systém řízení dokumentů v návaznosti na velikost organizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat cíle, principy a postup přezkoumání systému managementu kvality vedením Písemné a ústní ověření
b Navrhnout klasifikaci neshod dle jejich závažnosti a popsat systém řízení nápravných a preventivních opatření Praktické předvedení s písemnou přípravou
c Popsat systém řízení reklamací a stížností Ústní ověření
d Popsat a charakterizovat indikátory/ukazatele zlepšování systému managementu kvality v organizaci Písemné a ústní ověření
e Analyzovat údaje související s kvalitou, vyhodnocovat fakta, vypracovávat jejich souhrny, prezentovat je a také podávat zprávy Praktické předvedení s písemnou přípravou
Je třeba všechna kritéria.
7

Zpracovávání koncepcí spolupráce s ostatními útvary v rámci řízení a plánování kontroly kvality v souladu s potřebami organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a popsat pravidla spolupráce s dotčenými útvary v rámci řízení a plánování kontroly kvality v organizaci Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat pravidla a požadavky pro nákup v rámci kontroly kvality v organizaci včetně popisu systému hodnocení a řízení dodavatelů Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat pravidla a postupy v oblasti výzkumu a vývoje v rámci kontroly kvality v organizaci Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat pravidla řízení výroby a poskytování služeb za řízených podmínek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace nástrojů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat 7 jednoduchých nástrojů managementu kvality Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní statistické pojmy (variabilita, regulace, regulační diagram, rozpětí, median, směrodatná odchylka) Písemné a ústní ověření
c Popsat metody FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Analýza možných vad a jejich následků) a FTA - Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruchových stavů) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit metodiky zlepšování (8D Report, Six Sigma, Kaizen, Demingův cyklus PDCA, Lean, kroužky kvality, 5S) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a kontrola kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a cíle systému managementu kvality (QMS) Písemné a ústní ověření
b Popsat principy a cíle integrovaného systému managementu (IMS), tj. systému managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a BOZP (SM BOZP) Písemné a ústní ověření
c Popsat principy a výhody/nevýhody systému managementu kvality založeného na koncepci Total Quality Management (TQM) a Modelu excelence Národní ceny pro kvalitu Písemné a ústní ověření
d Popsat základní metody kontroly kvality (audit, monitoring, měření, zkoušky, revize, analýzy, přezkoumání, vyhodnocováni, průzkumy, interview) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat náležitosti dokumentace o vstupní, mezioperační a výstupní kontrole v organizaci Ústní ověření
c Navrhnout vhodný informační systém ke sběru, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných kvalitativních znaků kontrolních vzorků a souvisejících technologických parametrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracovávání interních metodik, směrnic a norem jakosti a zajišťování jejich dodržování v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat příručku kvality organizace včetně uvedeni dalších návazných směrnic a dokumentovaných postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat příručku řízení dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Provádění pravidelných kontrol a auditů dle norem kvality a spolupráce při získávání auditů kvality a jakosti v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla pro provádění auditů a dalších kontrol v organizaci, dle doporučení norem ČSN pro systémy managementu kvality (QMS) Písemné a ústní ověření
b Popsat dokumenty a záznamy používané při auditech. Vysvětlit terminologii a definice (audit, program auditu, plán auditu, předmět auditu, auditor, taktika auditu, kritéria auditu, důkazy z auditu, zjištění z auditu) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit šest principů auditování pro auditora a tým auditorů Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit vytváření, realizaci, vyhodnocování a zlepšování programu auditů v organizaci Písemné a ústní ověření
e Předvést roli manažera kvality při auditu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zainteresované strany v otázkách týkající se systému managementu kvality (QMS) Písemné a ústní ověření
b Navrhnout způsob a formy komunikace s definovanými zainteresovanými stranami v oblasti systému managementu kvality (QMS) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky a opatření na zajištění požadované kvality u dodavatelů a jejich kontrolu Písemné a ústní ověření
d Uvést možnosti certifikace systémů managementu kvality Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení odborných pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy stanovování cílů a tvorby ukazatelů kvality Ústní ověření
b Vysvětlit principy delegování odpovědnosti a koordinování úkolů Ústní ověření
c Navrhnout obsah a metody profesního rozvoje pro konkrétní případ Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojem leadership ve vazbě na systém managementu kvality (QMS) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat zásady a principy poskytování zpětné vazby Ústní ověření s písemnou přípravou
b Navrhnout kritéria pro hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Demonstrovat na konkrétním případě zpětnou vazbu podřízenému pracovníkovi s cílem vyhodnocení kvality a dosazených výsledků jeho práce Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat normu ISO 19011 a vysvětlit předmět normy ve vztahu k normě ISO/IEC 17021 Písemné ověření
b Popsat a charakterizovat normu ISO 9001 Písemné ověření
c Popsat a charakterizovat normu ISO 14001 Písemné ověření
d Popsat a charakterizovat normu OHSAS 18001 Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

 1. písemné části, která u kompetencí:
 • Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci
 • Koordinace managementu kvality, normalizace a zkušebnictví v organizaci
 • Zpracování plánů řízení kvality v organizaci
 • Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace
 • Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci
 • Zpracovávání koncepcí spolupráce s ostatními útvary, v rámci řízení a plánování kontroly kvality a jakosti s potřebami organizace
 • Aplikace nástrojů managementu kvality
 • Řízení a kontrola kvality
 • Provádění pravidelných kontrol a auditů dle norem kvality a spolupráce při získávání auditů kvality v organizaci
 • Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality a jakosti
 • Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

musí mít formu testu

 

 1. ústní části (autorizovaná osoba může povolit písemnou přípravu k ústním otázkám)

 

c) praktického předvedení na konkrétním případu s ústní obhajobou, které uchazeč realizuje podle vylosovaného/stanoveného zadání pro každé kritérium, které se ověřuje praktickým předvedením. Praktické předvedení bude realizováno hraním rolí, kdy kandidát předvede realizaci zadání formou rozhovoru s přítomnými členy zkušební komise, kteří budou hrát roli představitelů/zástupců kontrolovaného procesu/organizace.

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek (minimálně 4 otázky pro každé testem ověřované kritérium), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.
 2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:
 • pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy - pro každé kritérium existuje několik otázek
 • pro jednotlivé vygenerované testy - každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky

c) Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 • za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

Písemný test trvá minimálně 90 minut.

 

Při testu uchazeč volí správnou odpověď ze 4 (čtyř) možností. Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

V průběhu zkoušky může uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

U kritérií, u nichž je uvedeno "Písemné a ústní ověření", autorizovaná osoba ověří dané kritérium nejprve písemnou formou (vč. možnosti použít písemný test při splnění výše uvedených pravidel jejich aplikace) a po vyhodnocení písemné formy zkoušený ústně doplní své odpovědi.

 

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 1. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.
 2. Pro celkový soubor otázek platí, že každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

Odkazy:

ISO/IEC 17021, ISO 19011, ISO/IEC 17000, EOQ CoS 9000 požadavky na znalosti a kvalifikaci, normy systémů managementu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 a další. Všechny uvedené dokumenty v jejich platné verzi, pokud není verze uvedena.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o.

Česká společnost pro jakost

Gradua-CEGOS, s. r. o.

SITA, a. s.

Unipetrol, a. s.

HR expert (OSVČ)