Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kráječ kožešinových a usňových dílců
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožešinového výrobku, jednotlivé dílce a součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace pracovní operace potřebné pro zhotovení předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude předložený kožešinový výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup pro zhotovení konkrétního kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat z předložených kožešin a textilií vhodný materiál pro zhotovení určeného kožešinového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro výrobu předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kriteria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, pojmenovat a roztřídit podle původu předložené vzorky kožešin, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených vzorků kožešin podle hustoty, výšky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle barevného odstínu vlasu, rozdíly popsat Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu hotového kožešinového výrobku, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krájení, napínání a sesazování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykrojit jednotlivé díly kožešinových výrobků kožešnickým nožem a opracovat je tak, aby bylo možné je sesadit do tvaru daného střihu Praktické předvedení
b Provést sesazování a přesazování kožešinových dílů podle pravidel, provádět výpočty a značení rozsazovaných nebo přesazovaných kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/krajec-kozesinovych-a-usn#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešnických výrobků. Autorizovaná osoba určí druh výrobku (a jeho parametry), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožešnické výroby a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu kožešnické výroby. Je-li způsobem ověření kritéria hodnocení slovní vysvětlení nebo vyjádření nebo komentář, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), c); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení d) vzorek kožešinového výrobku v počtu jeden kus, typ vzorku bude záviset na zaměření výroby kožešinových výrobků podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení b); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky kožešin v počtu (minimálně 2 - maximálně 5 vzorků).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín