Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kráječ kožešinových a usňových dílců
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožešinového výrobku, jednotlivé dílce a součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace pracovní operace potřebné pro zhotovení předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude předložený kožešinový výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup pro zhotovení konkrétního kožešinového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat z předložených kožešin a textilií vhodný materiál pro zhotovení určeného kožešinového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro výrobu předloženého kožešinového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kriteria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, pojmenovat a roztřídit podle původu předložené vzorky kožešin, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených vzorků kožešin podle hustoty, výšky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle barevného odstínu vlasu, rozdíly popsat Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu hotového kožešinového výrobku, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krájení, napínání a sesazování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykrojit jednotlivé díly kožešinových výrobků kožešnickým nožem a opracovat je tak, aby bylo možné je sesadit do tvaru daného střihu Praktické předvedení
b Provést sesazování a přesazování kožešinových dílů podle pravidel, provádět výpočty a značení rozsazovaných nebo přesazovaných kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/krajec-kozesinovych-a-usn#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešnických výrobků. Autorizovaná osoba určí druh výrobku (a jeho parametry), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožešnické výroby a podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu kožešnické výroby. Je-li způsobem ověření kritéria hodnocení slovní vysvětlení nebo vyjádření nebo komentář, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), c); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení d) vzorek kožešinového výrobku v počtu jeden kus, typ vzorku bude záviset na zaměření výroby kožešinových výrobků podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků pro kritérium hodnocení b); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky kožešin v počtu (minimálně 2 - maximálně 5 vzorků).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvní výrobu a střední vzdělání a maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvní výrobu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo oděvní technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby.

 4. Profesní kvalifikace 32-032-H Kráječ/kráječka kožešinových a usňových dílců nebo profesní kvalifikace 32-005-H Kráječ/kráječka kožešinových dílců + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílna pro výrobu kožešinových výrobků umožňující ověření všech odborných kompetencí s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály a polotovary pro zhotovení kožešinových výrobků.

 

 • Nářadí (nůžky, krájecí nůž, kartáč, ruční jehla, šídlo, kladívko)
 • Zařízení (stojan na rozpracovaný výrobek, střihy, šablony vyráběného vzoru)
 • Kožešiny (minimálně 2 kusy- maximálně 5 kusů)
 • Kožešinové dílce (v množství potřebném pro zhotovení 1 kožešinového výrobku)
 • Podšívkové textilní a ztužovací dílce (v množství pro zhotovení 1 kožešinového výrobku)
 • Obalový materiál (1 kus)
 • Vzorek kožešinového výrobku (1 kus)
 • Vzorky kožešin (minimálně 2 kusy - maximálně 5 kusů)
 • Vzorky dalších materiálů (podšívkový textilní materiál, ztužovací materiál - v množství minimálně 2 kusy - maximálně 5
 • kusů)
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace), bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro
 • okamžité použití uchazečem
 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky vybavená PC

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín