Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Topenář
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.1.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst zadané výkresy (rozvody vytápění a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody tepelných soustav v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy zdrojů tepla používaných v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat druhy otopných těles používaných v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy armatur a zařízení tepelných otopných soustav, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže rozvodu vytápění podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout postup montáže zdrojů tepla a otopných těles podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit BOZP pro montáže otopných soustav, zdrojů tepla a topných těles Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Písemné ověření s výpočtem a ústním vysvětlením
b Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést zkoušku pevnosti a těsnosti tepelné soustavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit postup provedení topné zkoušky Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vypsat protokol o tlakové a topné zkoušce tepelné soustavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé druhy ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést rozebíratelné spojení potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést nerozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit a názorně předvést postup pájení naměkko podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit a názorně předvést postup svařování plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit a názorně předvést lisování spojů měděného potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž potrubí otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž rozvodného potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž rozvodného potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést připevnění rozvodného potrubí otopné soustavy ke konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro instalaci zdrojů tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést instalaci daného zařízení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a opravy zařízení otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výměnu vadné části potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést výměnu vadného zařízení nebo armatury podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést výměnu vadné části zařízení nebo armatury podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést opravu zařízení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí a tvarovek používaných pro otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit tepelnou izolaci potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit tepelnou izolaci armatur a tvarovek podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace topenář musí být držitelem následujících osvědčení:

  • osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko
  • osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem
  • osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:

  • ČSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
  • ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu.

 

Metodické pokyny

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Třinec

Lukas Building, s. r. o., Hnojník

GR plynové služby, s. r. o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s. r. o., Blansko