Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Točíř keramiky
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště, materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologické podmínky pro výrobu zadaného keramického výrobku s využitím technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření keramických výrobků točením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav formy, provést její vhodné ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit a zkontrolovat točírenskou hmotu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytočit keramický dutý nebo plochý výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slučování keramických výrobků za syrova s následnou retuší a čištěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit vhodný díl k připravenému výrobku, zhotovený díl upravit a za použití vhodného spojovacího materiálu sloučit díl s připraveným výrobkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky a nástroje, ručně očistit (retušovat) výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sušení a konečná úprava keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby ložení a správné sušení keramických výrobků Ústní ověření
b Provést sušení výrobků a kontrolu případných vad po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu výrobků po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha točírenských strojů a linek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro točení keramických výrobků Ústní ověření
b Popsat a předvést nastavení a obsluhu točírenských strojů a linek při výrobě keramiky (v rámci modelové situace) pod dohledem pracovníka provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě keramiky Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při úpravě keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tocir-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh točírenského výrobku (dílenské točení, průmyslové točení – zatáčení do sádrové formy atd.), ke kterému budou vztaženy zadané úkoly, a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.

 

Ověřování kritérií v odborné kompetenci Obsluha točírenských strojů a linek při výrobě keramiky probíhá v reálném provozu nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, v rámci modelové situaci, kterou připraví autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje autorizovaná osoba v místě konání zkoušky.

V rámci ověřování odborných kompetencí je žádoucí, aby uchazeč zadané úkoly vykonával tak, aby bylo zamezeno vzniku finančních ztrát např. poškozením stroje nebo poškozením výrobní linky. Z tohoto důvodu budou některé postupy simulovány nebo některé pracovní úkony bude uchazeč vykonávat na stroji nebo zařízení, které není vchodu nebo bude uchazeč vykonávat pracovní úkony pod dohledem řádné obsluhy nebo bude vykonávat pracovní úkony určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků, kritérium a), b) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

 

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů a kvalita provedení. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost uchazeče.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz ČR

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

IMERYS Tableware CR, s. r. o.