Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro výtahy
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní vztahy v elektrotechnice – mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud; uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník) a jednotky elektrických veličin Ústní ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typových schémat zapojení jednotlivých druhů výtahů Ústní ověření nad schématy
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí nn s uvedením charakteristiky druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) Ústní ověření nad schématy
d Popsat způsoby označení vodičů a svorek s uvedením přehledu značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích, jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Ústní ověření a grafické znázornění
e Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrických zařízeních, co se rozumí pojmem kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních), vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu bez napětí, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení výtahu v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu pod napětím, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení výtahu, vysvětlit termín „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci, uvést jednotlivé prostředky základní ochrany (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje), vysvětlit účel, funkci a uplatnění prostředků základní ochrany v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, popsat typická ochranná opatření (vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
c Vysvětlit princip a funkci proudového chrániče, uvést příklady možného použití v elektrických instalacích a u výtahů, předvést způsob zapojení zakreslením do schématu elektrického obvodu výtahu Ústní ověření nad schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip působení ochrany proti nadproudům v souladu s účelem jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
b Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů Ústní ověření
c Uvést hlavní zásady pro montáž a zapojení elektrického zařízení výtahu z hlediska jištění obvodů a kladení vodičů Ústní ověření
d Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů u výtahů v souladu s postupy montáže a zapojení pohyblivých přívodů pro spojení pohybující se klece výtahu s pevnými částmi výtahu a jejich provedení v souladu s požadavky českých technických norem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu podle druhů elektrotechnické dokumentace výtahů (technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma), vysvětlit její účel a obsah Ústní ověření nad technickou dokumentaci
b Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů, obvodů, obvodových prvků a součástek podle elektrotechnických schémat, identifikovat elektrické přístroje, obvody, obvodové prvky a součástky Ústní ověření nad technickou dokumentaci
c Orientovat se v elektrických obvodech výtahů způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat podle předloženého schématu elektrického obvodu, navrhnout potřebná měření a určit měřicí místa v souladu s elektrickým schématem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné měřicí metody měření elektrických veličin a přístroje podle vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření, ověřit správné činnosti měřicích přístrojů (postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Změřit a následně diagnosticky vyhodnotit elektrická a elektronická zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů, zvolit postup vhodné měřicí metody, sestavit měřicí obvody, vyhodnotit naměřené údaje z měřicích přístrojů (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit konce vodičů, zhotovit formy a svazky praktickým předvedením úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů, zhotovit jednoduché svazky vodičů pro instalaci v rozváděči (postačuje předvést požadované kompetence pro jedno z uvedených zadání) Praktické předvedení
b Provést zapojení elektrického zařízení výtahu – zapojit hlavní vypínač výtahu, výtahový stroj, výtahový rozváděč, pohon samočinných dveří, bezpečnostní obvod a řídicí obvod (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení) Praktické předvedení
c Provést montáž a zapojení pomocného elektrického zařízení výtahu - zapojit osvětlení strojovny a šachty, zásuvek ve strojovně, v prohlubni a na kleci, dorozumívacího zařízení (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Ústní ověření
b Popsat a demonstrovat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Vstupní požadavky:

- Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována pro oblast práce ve výškách a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-vytah#zdravotni-zpusobilost).

- V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik,autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. opožadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost velektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimimanipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Praktické ověření kompetence "Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů" se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

PS Unie výtahového průmyslu ČR