Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční osobní dopravy
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost průvodčí a vlakvedoucí osobní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat základní právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat znalost základní dopravní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit organizaci práce a pracovních postupů při provozování železniční dopravy Ústní ověření
e Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
b Prokázat znalost technických parametrů železničních vozů a obsluhovat technická zařízení železničních vozů (osvětlení, klimatizace atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat výpočet jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat a vystavit jízdní doklady, včetně obsluhy přenosné elektronické pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní principy rozpoznávání padělků bankovek Ústní ověření
d Evidovat jízdní doklady a odvést tržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování podkladů pro jízdu vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost podkladů pro jízdu vlaků Ústní ověření
b Vyplňovat příslušné podklady pro jízdu vlaků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha železničních návěstidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
b Popsat obsluhu železničních návěstidel během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha železničních výhybek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních výhybek a jejich součástí Ústní ověření
b Obsluhovat železniční výhybky Praktické předvedení
c Popsat obsluhu železniční výhybky během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení nakládky a překládky zavazadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přepravních předpisů pro přepravu zavazadel Ústní ověření
b Předvést postup při odbavení zavazadel u vlaku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Koordinace posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit organizaci a řízení práce vlakové čety Ústní ověření
b Popsat proces koordinace posunu hnacími vozidly Ústní ověření
c Popsat proces koordinace posunu mezi dopravnami Ústní ověření
d Popsat postup při mimořádné události (nehodové události, ujetí vozidel) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výprava vlaku z železniční stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravních předpisů při výpravě vlaku Ústní ověření
b Dát návěsti před odjezdem vlaku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zkouška brzdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost typů zkoušek brzdy Ústní ověření
b Předvést postupy při zkoušce brzdy a návěsti pro zkoušku brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování informací o vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informace o rezervaci místa Praktické předvedení
e Popsat základní principy Integrovaného dopravního systému Ústní ověření
f Prokázat znalosti Integrovaného dopravního systému v regionu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2852&kod_sm1=14).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti provozování drážní dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.