Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost operátor železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách grafikonu vlakové dopravy a v potřebných pomůckách grafikonu vlakové dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní a interní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu železniční stanice pro činnost operátor železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dopravní deník Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést telefonní zápisník Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost grafikonu vlakové dopravy železniční stanice Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést knihu předávky služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování provozních údajů pro systémy výpočetní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zadat údaje o plnění grafikonu vlakové dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit grafikon vlakové dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zadat údaje o narušení grafikonu vlakové dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování operativních záležitostí v železničním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravních údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřídit operativně záležitosti a problémy v železničním provozu během mimořádných situací Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést předepsanou evidenci k operativnímu řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sdělovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat informační a rozhlasové zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat sdělovací zařízení pro řízení drážní dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat zařízení interní počítačové sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Hlásit srozumitelně a stručně při poruše informačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat grafikon vlakové dopravy Ústní ověření
b Prokázat znalost jízdního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat s cestující veřejností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2855&kod_sm1=14).

 

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Při ověřování kompetence Vedení dokumentace provozu železniční stanice pro činnost operátor železniční dopravy musí uchazeč mít k dispozici dopravní deník, telefonní zápisník a knihu předávky služby, kde předvede a zapíše minimálně 1 událost pro každou z dopravní dokumentace, kterou mu určí zkoušející.

Při ověřování kompetence Vyřizování operativních záležitostí v železničním provozu autorizovaná osoba namátkově vybere minimálně 3 dopravní údaje.

Při ověřování kompetence Obsluha sdělovacího zařízení předvede uchazeč minimálně 1 nahlášení poruchy informačního zařízení dle pokynů zkoušejícího.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, akciové společnost