Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: Od 6.10.2009 do 31.12.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Slovně s výkladem
b Číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech Slovně s výkladem
c Číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů Slovně s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
b Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) Písemně nebo slovně
b Posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty Prakticky s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Návrh a výpočet spalinové cesty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
b Vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
Je třeba splnit kritérium pro nejméně dva druhy paliv.
4

Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
b Provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provedení výchozí revize

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
b Vyhotovit revizní zprávu podle zadání Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

Hodnocení by mělo vycházet z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

– Zjištění kompletních údajů o spalinové cestě a jejich správné vyhodnocení

– Úroveň stylizace a celkového provedení písemných dokumentů

 

Při ověřování způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Osvědčení získané touto zkouškou má podle rozhodnutí odborného garanta této dílčí kvalifikace Společenstva kominíků ČR (SKČR) platnost po dobu 5 let.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Společenstvo kominíků ČR