Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář dřevěných podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit jednoduchý technický náčrt dřevěné podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro zhotovování dřevěných podlah Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení dřevěné podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
e Navrhnout úpravu podkladu dle výsledků kontroly v kritériu c) Praktické předvedení
f Zpracovat předávací protokol dle ČSN 49 2120 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a použít mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady požární ochrany při zhotovování dřevěných podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojních zařízení pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít strojní zařízení pro úpravu podkladu dřevěné podlahy Praktické předvedení
b Použít strojní zařízení pro zhotovení dřevěné podlahy Praktické předvedení
c Použít strojní zařízení pro dokončovací práce na dřevěné podlaze Praktické předvedení
d Předvést a popsat údržbu strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro dřevěné podlahy dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné a ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování dřevěných podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
b Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
c Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
d Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení
e Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
f Rozvrhnout podlahu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a ruční opracování dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a orýsovat materiály (naměřit požadovaný rozměr a tvar a přenést ho na upravovaný prvek dřevěné podlahy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Připravit a seřídit nástroje a nářadí Praktické předvedení
c Upravit rozměr, tvar a povrch dřeva ručním a mechanizovaným nářadím (řezání, hoblování, pilování, vrtání, dlabání) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Ošetřit a uložit nástroje Praktické předvedení
e Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s písemným výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s písemným výpočtem
c Vyhotovit kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování podkladu pro dřevěné podlahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zhotovení podkladu formou monolitické vrstvy (stěrky) včetně používaných materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zhotovení podkladu z deskových prefabrikátů včetně používaných materiálů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování dřevěných tesařských a prkenných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení dřevěné podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit dřevěnou podlahu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení, nátěr) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
i Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování podlah z parketových vlysů, parket, mozaikových parket a parket složených do vzorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy z parketových vlysů, parket, mozaikových parket a parket složených do vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit podklad podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zvolit nářadí a pracovní pomůcky a připravit je k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhotovit parketovou podlahu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení a lakování nebo voskování nebo olejování) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
i Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dřevěných podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady platné pro zhotovování dřevěných podlah na podlaze s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
b Navrhnout způsob zhotovení dřevěné nášlapné vrstvy na podlaze s podlahovým vytápěním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy, údržba a ošetřování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav dřevěné podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout technologii opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (pracovní oděv, obuv a další), může používat osobní ruční nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným činnostem a požadavkům BOZP.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání, např. rozměr a tvar podlahy, podklad podlahy, materiál podlahy (různé druhy podlahovin), požadovaná konečná úprava podlahy, podlaha s podlahovým vytápěním aj.)

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem:

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, dodržování předpisů PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-59-H/01 Podlahář s praxí v délce minimálně 7 roků ve funkci osoby zodpovědné za realizace podlahářských prací (např. technik firmy, majitel firmy se zaměstnanci atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením s praxí v délce minimálně 7 roků ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských prací (např. stavbyvedoucí), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář nebo 36-59-E/01 Podlahářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním nebo dřevozpracujícím zaměřením a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář nebo 36-59-E/01 Podlahářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  5. Vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením na stavebnictví nebo dřevozpracující průmysl s praxí v délce minimálně 5 roků ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu).

 

Měřidla: měřicí přístroje na měření relativní vlhkosti a teploty (CM, orientační elektronické a další metody).

 

Nářadí a zařízení: jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.), kotoučová pila, přímočará pila, pokosová pila, válcová bruska, krajová bruska, Trio-bruska, stahováky.

 

Zdroj elektrické energie 230 V.

 

Technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi

 

Technické normy:
ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

 

Pomocný personál.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech podlahářů České republiky o.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno

Schönox s.r.o., Škrobárenská 482, 617 00 Brno