Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Poříčný
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah zákona o vodách a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, nádrž, přehrada, včetně navazujících objektů a zařízení, doprovodná zeleň, břehové porosty) Ústní ověření
c Číst projektovou dokumentaci (stavební, dopravní, vodohospodářskou) Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit obsah zákona o odpadech a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel manipulačního řádu Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a účel provozního řádu Ústní ověření
c Popsat rozsah činnosti na vodních dílech a jejich periodicitu Ústní ověření
d Popsat rozsah údržby podle plánu cyklické údržby Ústní ověření
e Provést kontrolu vodního díla podle provozního řádu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření množství vody (průtoky, průsaky, objem nádrže, zásoby vody ve sněhu, úroveň hladiny vody v sondách) Ústní ověření
b Provést odečet stavu vody na vodočetné lati Praktické předvedení
c Popsat veličiny a metody kontroly jakosti vody podle platných hygienických předpisů Ústní ověření
d Provést vizuální a čichovou kontrolu čistoty vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy ochranných pásem a jejich vymezení Ústní ověření
b Vysvětlit zásady hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
c Vysvětlit nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodárenských děl Ústní ověření
d Vysvětlit pravomoci a postupy vodohospodářů při kontrolách hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
e Zkontrolovat vytyčení ochranných pásem na všech přístupech a zkontrolovat technické vymezení ochranných pásem I. stupně (oplocení a zamezení přístupu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat typy břehových opevnění (historické a současné) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit náročnost a vhodnost jednotlivých typů břehového opevnění vzhledem k údržbě (stavební, vegetační, kombinované) Ústní ověření
c Posoudit stav břehového porostu a případné nebezpečí při pádu stromu s následným vznikem zátarasu a vzhledem k možným škodám na okolním majetku, stanovit priority odstranění ohrožených stromů Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stupně nebezpečí jednotlivých poruch opevnění, stavu břehových porostů a míru omezení průtočnosti koryta (intravilán, extravilán) Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit, co je předmětem povolení k nakládání s vodami, vysvětlit problematiku černých odběrů Ústní ověření
f Vysvětlit provádění pravidelných a mimořádných pochůzek pro zjištění stavu porostů a opevnění včetně zápisu o provedení kontroly Ústní ověření
g Provést kontrolu vodorysu nádrže či zdrže, včetně úseků bez břehového opevnění, provést zjištění abrazních jevů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hydrologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
b Popsat druhy meteorologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
c Popsat četnost měření a předávání údajů Ústní ověření
d Provést kontrolu funkčnosti měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit hydrologické a meteorologické údaje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postup při zaměřování profilů koryta vodního toku Ústní ověření
g Zaměřit profil koryta podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapsat a vyhodnotit naměřené hodnoty, popsat způsoby jejich evidování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel programu technicko-bezpečnostního dohledu Ústní ověření
b Popsat základní sledované veličiny a jejich měření na vodních dílech a jejich četnost Ústní ověření
c Vysvětlit způsob záznamu výsledků měření a předání hlavnímu pracovníku technicko-bezpečnostního dohledu organizace Ústní ověření
d Provést základní vyhodnocení změřených veličin na základě vzorového příkladu (podle zadání) Praktické předvedení
e Provést záznam výsledků měření podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy dokumentací vodních děl (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Ústní ověření
b Popsat rozsah záznamů v závislosti na provozních poměrech Ústní ověření
c Provést vzorový zápis do jednotlivých typů dokumentace vodního díla (provozní deník, záznamy podle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o břehové porosty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem doba vegetačního klidu, rozpoznat základní dřeviny rostoucí kolem vodního toku (minimálně čtyři) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady nakládání se smýcenou zelení Ústní ověření
c Objasnit postupy při tzv. zvláštních případech těžby Ústní ověření
d Popsat nutnost a vlastní provádění nové výsadby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu vegetačního opevnění podle zadání Praktické předvedení
b Provést údržbu stavebního opevnění podle zadání Praktické předvedení
c Popsat způsoby odstraňování překážek průtočnosti z koryt toků Ústní ověření
d Popsat způsoby údržby a oprav opevnění ze dřeva a lomového kamene včetně gabionů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady BOZP při práci s lomovým kamenem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění čištění koryt a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a zdůvodnit pracovní postup a nasazení mechanizace pro pročištění vodního díla nebo vodního toku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty, objasnit pojmy skládka a meziskládka Ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu motorové pily, větších mechanizmů pro sekání trávy a malotraktoru Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
e Vysvětlit nutnost prokazatelného periodického proškolení obsluhy motorové pily, křovinořezu a elektrického nářadí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi v oblasti předpovodňové prevence (povodňové plány, povodňové komise) Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při předpovodňových prohlídkách vodních toků a děl a záplavového území Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích a vodních dílech a v záplavovém území Ústní ověření
d Navrhnout obsah předpovodňové prevence na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před suchem a opatření v době sucha

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi a subjekty hospodařícími v povodí s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při prohlídkách vodních toků, děl a oblasti dílčího povodí s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích všech řádů a vodních dílech na nich vybudovaných s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
d Navrhnout opatření v době sucha na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pasportizace vodních toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah pasportizace Ústní ověření
b Provést pasportizaci části toku podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků v extravilánu a zastavěném území (na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu (podle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit potřebné informace hydrologické a meteorologické a o erozní ohroženosti pozemku a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí (povodeň, zvláštní povodeň, ledochod, sucho, havárie) Ústní ověření
b Navrhnout řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí (identifikace a minimalizace rizik, zakázané činnosti, zásady komunikace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/poricny).

Uchazeč si donese vlastní OOOP: pracovní oblek, rukavice, pracovní obuv, ochranu hlavy a sluchu a zraku, pro práci s motorovou pilou přilbu s ochranou sluchu a zraku, antivibrační rukavice, neprořeznou obuv a oblek s neprořeznými částmi.

Uchazeč bude seznámen s návody a obsluhou drobné mechanizace a zařízení souvisejících se zkouškou.

 

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetencí Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci, Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství, Prevence před povodněmi, Prevence před suchem a opatření v době sucha, Pasportizace vodních toků a Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích bude provedeno samostatně jako teoretická část s praktickým předvedením schopnosti provést pasport vodního toku a navrhnout řešení mimořádné události. Tato část může být odzkoušena v učebně nebo jiné místnosti k tomu určené.

 

Současně lze provádět hodnocení kompetencí Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami, Péče o břehové porosty, Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt a Zajištění čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení, kdy uchazeč předvede schopnost provádět manuální činnosti související s údržbou vodního toku přímo na úseku vodního toku, během těchto činností bude provedeno jejich ústní ověření podle hodnoticích kritérií.

 

Další celek tvoří kompetence Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů, Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení a Provoz, obsluha a údržba vodních děl podle manipulačního a provozního řádu, v nichž uchazeč prokáže svoji schopnost provádět hydrologická měření, získávat základní hydrologická data a jejich vyhodnocení a schopnost vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a jejich obsluhu podle provozního a manipulačního řádu. Současně své znalosti prokáže splněním hodnoticích kritérií s ústním ověřením.

 

V kompetenci Řízení a obsluha drobné mechanizace uchazeč prakticky prokáže svoji schopnost práce s určenou mechanizací a ústním ověřením potvrdí znalosti z oblasti bezpečnosti práce při práci s drobnou mechanizací a uvede potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Mezi další požadavky na uchazeče patří dovednost práce s výpočetní technikou: práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru, práce s internetem, vyhledávání dat na internetu.

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku a potřebě provést praktické ověření práce s drobnou mechanizací (sekačka, křovinořez, motorová pila) je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen - listopad, kdy by mělo být možné provést veškeré požadované praktické úkony. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

Zkouška proběhne na vodním díle, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce vždy tři modelová zadání, z nichž vždy jedno vybere podle situace. Na nich odzkouší vybraná hodnoticí kritéria. Jedná se o kritéria u níže uvedených kompetencí, u nichž je uvedeno „podle zadání“.

 

 • Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů – e) AOs připraví varianty měření hydrologických a meteorologických údajů, g) AOs připraví varianty pro zaměření profilu vodního koryta

 • Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt – a) AOs připraví varianty údržby vegetačního opevnění, b) AOs připraví varianty údržby stavebního opevnění

 • Měření a pozorování podle programu technicko-bezpečnostního dohledu – d) AOs připraví varianty pro záznam výsledků měření, e) AOs připraví varianty naměřených veličin a vzorové příklady

 • Pasportizace vodních toků – b) AOs připraví varianty pro pasportizaci vodního toku

 • Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství – b) AOs připraví varianty pro využití veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na vodní hospodářství nebo stavebnictví nebo strojírenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na vodní hospodářství nebo stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodního hospodářství nebo stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby nebo stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství

 5. Držitel profesní kvalifikace 36-018-H Poříčný/poříčná a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodního hospodářství.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost s počítačem a přístupem na internet

 • pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti

 • přístupný úsek vodního toku pro praktické předvedení požadovaných odborných způsobilostí a vodního díla (možnost provedení částečných oprav, zaměření profilu koryta atd.)

 • stroje, zařízení, nářadí a pomůcky nezbytné pro řešení zadaných úkolů (motorová pila, malotraktor, křovinořez, sekačka)

 • předpisy a platná dokumentace vodních děl:

 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

 • vyhláška č. 1/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb., v platném znění

 • žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

 • vzorová projektová dokumentace (stavební, dopravní, vodohospodářská)

 • vodočetná lať

 • odměrná nádoba na vodu

 • vzorový provozní deník vodohospodářského díla

 • vzorové záznamy podle TBD (technicko-bezpečnostního dohledu) evidence měření a mimořádných událostí

 • vzorový plán cyklické údržby vodního díla

 • vzorový manipulační řád vodního díla

 • vzorový povodňový plán

 • vzorový program TBD vodního díla

 • záznamové archy pro výsledky měření podle TBD, provozní deník, záznamové archy pro evidenci měření a mimořádných událostí

 • vzorová situace povodí (nebo jeho části)

 • vzorové meteorologické a hydrologické údaje

 • vzorové záznamy podle programu TBD

 • vzorové záznamy o mimořádné události (blesková povodeň)

 • uchazeč si donese vlastní OOOP: pracovní oblek, rukavice, pracovní obuv, ochranu hlavy a sluchu a zraku, pro práci s motorovou pilou přilbu s ochranou sluchu a zraku, antivibrační rukavice, neprořeznou obuv a oblek s neprořeznými částmi

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ a SŠ stavební - Vysoké Mýto

Povodí Labe, státní podnik

P O P R spol. s r. o.