Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv koncipient
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů Písemné a ústní ověření
b Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku Písemné a ústní ověření
c Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a zákoně o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
d Prokázat základní znalost zákona o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech Praktické předvedení a písemné ústní ověření
c Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Písemné a ústní ověření
d Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
e Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu Písemné a ústní ověření
b Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. Písemné a ústní ověření nebo praktické předvedení
c Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Písemné a ústní ověření
d Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu Praktické předvedení a písemné ověření
e Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

 

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není vyžadována.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

 

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.). Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

 

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování činnosti. Skupina B ověřuje zejména odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.).

 

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostrahy majetku a osob v jiném právním vztahu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimální kvalifikační požadavky:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia minimálně v bakalářském studijním programu a 5 let praxe v oboru zaměstnání operativní pracovník, kriminalistický analytik, obrana a ochrana (viz obory zaměstnání MPSV), z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci praxi v činnosti soukromého detektiva (viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností), nebo minimálně 5 let pedagogické praxe v oboru bezpečnostně právní činnost a bezpečnostní služby, z toho minimálně jeden rok v posledních třech letech před podáním žádosti o autorizaci (doložit vysokoškolským diplomem a dokumenty prokazujícími praxi),
  2. musí mít uživatelskou dovednost práce s počítačem a internetem (doložit čestným prohlášením).

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit řádný průběh zkoušky a zajistit nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky (doložit čestným prohlášením, viz dále).
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Autorizující orgán si může vyžádat stanovisko k odborné způsobilosti žadatele o autorizaci vydané věcně příslušným profesním společenstvem ve smyslu § 50 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Autorizující orgán může přizvat pracovníky profesních společenstev ke kontrole výkonu odborné způsobilosti autorizované osoby v průběhu platnosti autorizace a také správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení (viz § 22 písm. e) zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a § 2 a 9 zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění) a přihlédne k jejich odbornému názoru.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží čestné prohlášení dokládající soulad jeho materiálních a technických předpokladů pro účely zkoušky s požadavky uvedenými dále. Pokud žadatel o autorizaci bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení autorizace nebo prodloužení platnosti autorizace příslušnou smlouvu umožňující jeho využívání.

 

Autorizovaná osoba zajistí materiálně-technické zázemí v dále uvedeném rozsahu:

  1. vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení písemné části zkoušky a dále místnost či místo umožňující přípravu a řádné řešení zadaných typových situací
  2. běžné prostředky zvyšující účinnost obrany a ochrany soukromého detektiva, obvyklé prostředky pro spojení, svítilna, lékárnička a formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky
  3. PC k vedení záznamů o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů, případně umožňující absolvování písemného testu
  4. texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče

 

Materiálně-technické prostředky k praktickému předvedení zabezpečí autorizovaná osoba v závislosti na požadavcích vyplývajících ze znění otázek praktické/ústní zkoušky.

 

Pokud žadatel o vykonání zkoušky navrhne při zkouškách využívat materiálně-technické zázemí jiné organizace např. cvičný nebo reálný objekt, přiloží k žádosti o zkoušku kopii dokumentu schvalujícího jeho využití, pokud ho sám nevlastní. Současně písemně oznámí zásady bezpečnosti a další nutná omezení při konání zkoušky na tomto zázemí.

Doba přípravy na zkoušku

Písemnou část zkoušky absolvuje uchazeč bezprostředně po pokynu komise k zahájení činnosti.

 

Celková doba přípravy na praktickou a ústní část zkoušky (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Písemná část zkoušky trvá maximálně 30 až 45 minut. Praktická a ústní část zkoušky trvá maximálně 20 až 30 minut, celkově pak 50 až 75 minut. Obě části zkoušky absolvuje uchazeč v jednom dni.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

Česká komora detektivních služeb

Evropský klub bezpečnostních služeb